Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Majandus- ja ettevõtlusõpe (V)
Nimetus: Majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursus
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel võivad osaleda kõik õpilased, välja arvatud tehnoloogiasuund.

Maht:

20 auditoorset tundi + kodused ülesanded

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilasi erinevate täiskasvanuelu juurde kuuluvate rahaga seotud teemadega. Plaanis on käsitleda majandus- ja ettevõtlusteemade alla kuuluvat. Pakkuda õpilastele palju praktilisi ülesandeid alates investeerimisvõimalustest ning ettevõtte alustamisest ja lõpetades töölepingute ja maksude teemadega.

Täpsemalt tutvub õpilane erinevate majandusmudelitega; teeb vahet erinevatel laenutoodetel, teab kuidas kujuneb töötasu – millised on töötaja ning tööandja kohustused; teab erinevaid investeerimisvõimalusi; oskab otsida informatsiooni ettevõtte asutamise ning äriplaani kohta ning teab, mida tähendab õpilasfirma töö (äriidee, äriplaan, swot-analüüs, aktsiakapital jm) Oskab läbi viia erinevat tüüpi ajurünnakuid, ette valmistada ning koostada/esitada liftikõnet. 

Õpitulemused:

Õpilane:

Teab erinevaid investeerimise varaklasse ning oskab neid analüüsida ning endale sobiva välja valida:

 oskab koostada pere- ja isiklikku eelarvet endale sobiva rakenduse abil:

 mõistab ressursside ja ringmajandusega seonduvat;

oskab analüüsida laenude ning krediidiga seonduvat, saab aru, mida tähendab krediidi kulukuse määr;

on kursis edasi õppimisega seotud elamis- jm kuludega ning stipendiumitega;

saab aru, mida tähendab liht- ja liitintress;

on koostanud CV ja motivatsioonikirja ning tunneb erinevaid töölepinguid;

mõistab, millest koosneb töötasu ning miks tuleb maksta makse ja mida selle eest saab

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Majandus- ja ettevõtluskursusel räägitakse investeerimisest, pangateenustest (laenud, krediit, kindlustus jms); ressurssidest, õpingute jätkamisest peale gümnaasiumit majanduslikus võtmes; ringmajandusest; eelarvestamisest; raamatupidamisest; ettevõtte loomisest, maksudest, äriplaanist, ajurünnakutest; liftikõnest, tööhõivest, tööturust ja veel ühest ning teisest majanduse ning ettevõtluse alla kuuluvast.

Igasse tundi on planeeritud vähemalt üks praktiline ülesanne. Koduseid ülesandeid on kokku 6.

Hindamine:

Hindamine on mitteeristav (A/MA). Kõik kodused tööd peavad olema positiivselt hinnatud. Ühtlasi peab olema täidetud tagasisideküsitlus. Õpilane, kes on kursuselt puudunud rohkem kui kolm korda, ei läbi seda positiivse hindega.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine toimub kokkuleppel vastutava õpetajaga

Õppematerjalid:

„Majandusõpik gümnaasiumile” JA Tallinn 2018 Printon AS,

„Ettevõtlikkusest ettevõtteni” SA Teadlik Valik 2012

"Rikkaks saamise õpik" J. Roosaare

“Rahaedu põhimõtted” K. Liivamägi, T. Talpsepp, T. Vaarmets

Finantsaabits 2016

ajaleht Äripäev; ajalehe Postimees ärikülg

erinevate pankade ning riiklike asutuste veebilehed (nt statistikaameti veebileht; ülikoolide veebilehed jne)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.