Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel II

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel II
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 10LO, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on edukalt läbinud kursuse Inglise üldkeel I

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust B2 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab kirjutada pikemat jutustavat teksti; oskab end korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, tulevikus ja olevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi; oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ning tingimuslauseid; saab aru nii helisalvestistest kui suulisest kõnest. Sõnavara teemad: raamatud, filmid, konspiratsiooniteooriad, inspireerivad teismelised, edukad firmad.

Õpilane oskab ette valmistada ning ette kanda slaidesitlust

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kahe õppetüki (Unit) lõpus kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 90%-100% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Lisaks saavad õpilased hinde grupiesitluse eest. Grupiesitlus on kursuse kohustuslik osa ning ilma seda tegemata ei ole võimalik kursust positiivse hindega lõpetada.

Kui õpilane puudub kursuse jooksul neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50% 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel õpetajaga või selleks kooli poolt võimaldatud ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Student's Book, Workbook, Teacher's Book, Class Audio CD-s

veebisõnastikud ning muud teemadega seotud materjalid

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.