Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel V

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel V
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11IT, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilastel on läbitud neli inglise üldkeele kursust (I-IV)

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust B2-C1 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Fookuses on tulevikuajad, idioomid, modaalverbid ja sõnaühendid (collocations, phrasal verbs). Pikemate tekstide lugemise läbi B2-C1 taseme sõnavara suurendamine – tekstid A.C Doyle, H. Houdini; The Ultimate Culture Clash; Lasting Legacies

Õpilane oskab etteantud tingimuste järgi planeerida reisi inglise keelt kõnelevasse riiki.

 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab eelpool nimetatud osaoskusi – suuremal määral lugemist ja kõnelemist ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut. Inglise üldkeel V on viies kuuest gümnaasiumiastme inglise keele kursusest, mille eesmärgiks on õpilaste keeleoskuse arendamine B2 tasemelt C1 tasemele

 

Lugemistekstide teemad: sõprus; kirjandus ja lugemine, ajaloolised tegelased ja maailma muutvad ajaloosündmused; kultuur

Õpilane oskab kirjutada seotud teksti. (ajalooperioodi kirjeldamine)

Ametliku e-maili kirjutamine; võrdleva teksti kirjutamine

Hindamine:

Õpilased sooritavad kaks kokkuvõtvat testi, mida hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö.

Kolmas hinne saadakse reisi planeerimise eest, mis on selle kursuse lahutamatu osa ning vaja sooritada positiivsele hindele.

Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Advanced" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Advanced " Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Advanced " Class Audio CD

veebisõnastikud ja keeleprogrammid a'la roadtogrammar – text analysis

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime