Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass:

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Majandus- ja ettevõtlusõpe
Nimetus:
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 10TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Tehnoloogiasuuna 10.klass

Maht:

18 auditoorset tundi + kodused ülesanded + häkaton (kui see toimub)

Eesmärgid:

Kursuse käigus tutvub õpilane erinevate võimalustega finantseerida oma edasisi õpinguid; teeb vahet erinevatel laenutoodetel, teab kuidas kujuneb töötasu – millised on töötaja ning tööandja kohustused; teab erinevaid investeerimisvõimalusi; oskab otsida informatsiooni ettevõtte asutamise ning äriplaani kohta ning teab, mida tähendab õpilasfirma töö (äriidee, äriplaan, swot-analüüs, aktsiakapital jm) Oskab läbi viia erinevat tüüpi ajurünnakuid, ette valmistada ning koostada/esitada liftikõnet

Õpitulemused:

Majandus- ja ettevõtluskursusel osalenud õpilane:
1) teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab majandusteadmisi üksikisikuna ning perekonna- ja tööelus;
2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ning ettevõtja; oskab koostada kvaliteetse CV ning motivatsioonikirja;
3) teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;
4) valdab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi tegutseda ettevõtjana;
6) analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist, mõistab üksikisiku, ettevõtete ja riikide vastutust globaalprobleemide lahendamisel;
7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva arengu põhimõtteid;
8) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; oskab seada eesmärke, vastutab ideede elluviimise eest ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
9) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, plaanib ning teeb uurimistöid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid.

10) On kursis erinevate laenutoodetega seotud teemadega (sh õppelaen)

11) Oskab koostada isiklikku ja pere-eelarvet ning planeerida üritust

12) Õpilasel on võimalus osa võtta haridusliku suunitlusega investeerimismängust Börsihai.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Majandus- ja ettevõtluskursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Vajadused ja ressursid
  • Laenude ja krediidi mõte (erinevad laenutooted)
  • Tuluallikad ja hoiustamine
  • Ajurünnak, äriidee, "elevator pitch"
  • Äriplaan ja ettevõtte asutamine
  • Finantskirjaoskus ja investeerimine
  • Tööhõive ja tööturg, töötasu kujunemine, maksud
  • Riigieelarve, isiklik- ja pere-eelarve
  • Valitsuse roll riigi majanduses
Hindamine:

Hindamine toimub punktitabeli põhjal.

Tabel koostatakse erinevate tunni- ning koduste tööde ülesannete põhjal.

Õppeaasta viimasesse arvestuste nädalasse on planeeritud ettevõtluslaager (häkaton). Laagrist osavõtt on kohustuslik.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphindeks on protsent kursuse jooksul kogutud punktidest

100-90% hinne 5; 89-75% hinne 4; 74-51% hinne 3, 50% ja vähem hinne 2

Juhul kui kaks kursust on erineva lõpphindega, selgub kooliastme hinne kahe kursuse punktitabelite ja hindeliste ülesannete analüüsimisel

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata praktilised kodused tööd tuleb järele teha kahe nädala jooksul.

Mitterahuldava lõpphinde saajal tuleb sooritada suuline ning kirjalik arvestustöö, mis sisaldab ülesandeid kõikidest läbitud teemadest.

Kui õpilane on 5 või rohkem korda tunnist puudunud, siis tuleb tal sooritada kirjalik/suuline arvestustöö kogu kursuse materjali peale (sh mõisted)

Ettevõtluslaagri tegevusi järele teha ei ole võimalik.

Õppematerjalid:

„Majandusõpik gümnaasiumile” JA Tallinn 2018 Printon AS,

„Ettevõtlikkusest ettevõtteni”
SA Teadlik Valik 2012

"Rikkaks saamise õpik" J. Roosaare

Finantsaabits 2016 V. Zirnask

ajaleht Äripäev; ajalehe Postimees ärikülg

erinevate pankade veebilehed

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime