Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Lai matemaatika. Trigonomeetria II

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2, 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Lai matemaatika. Trigonomeetria II
Õpetaja: Mart Kallaste
Klass: 10IT, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi (üks tund 70 min).

Eesmärgid:

Õpilasel süveneb arusaamine matemaatika keele ja loogika ning igapäevase reaalsuse seostest. Õpilane omandab geomeetria võtted, mida saab rakendada praktilises tegevuses.

Õpitulemused:

1. teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
2. arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
3. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid;
4. tuletab ja teab mõningate nurkade ( ) siinuse, koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid;
5. leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
6. teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid;
7. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
8. tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;
9. lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;
10. rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1. Nurga mõiste üldistamine
2. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt
3. Mistahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid
4. Nurkade 0˚, 30˚, 45˚, 60˚, 90˚, 180˚, 270˚, 360˚ siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused
5. Taandamisvalemid
6. Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid
7. Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid
8. Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid
9. Trigonomeetrilised avaldised
10. Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala
11. Kolmnurga pindala valemid
12. Siinus- ja koosinusteoreem
13. Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded

Hindamine:

Kaks kontrolltööd: trigonomeetrilised teisendused ja kolmnurkade lahendamine.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Ümardamine 2 kontrolltöö keskmise järgi teise kontrolltöö olulisust arvestades (45%/55%). Eaõnnestunud kontrolltööd on järele vastatud hindele rahuldav.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestustöö arvestuste nädalal. Kontrolltööde vastamised 10 päeva jooksul alates hinde teadasaamisest.

Õppematerjalid:

Lepmann Matemaatika X klassile. e-koolikott; www.kool.ee ; Taskutark.ee; õpetaja valikülesanded.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.