Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Funktsioonid I

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Kitsas matemaatika
Nimetus: Funktsioonid I
Õpetaja: Kaja Oras
Klass: 11KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Gümnaasiumi matemaatikaõpetusega taotletakse, et kooli lõpetaja
1) arutleb loogiliselt, suudab oma seisukohti põhjendada ja vajadusel tõestada;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse mõistes matemaatilise mudeli rakendamise võimalikkust;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliste meetoditega;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid, suudab luua probleemi lahendamiseks mitmeetapilise kava ja kava rakendamisel lahendab probleemülesandeid;
5) suudab eristada olulist infot vähemolulisest, oskab infot esitada erinevate IKT vahenditega;
6) oskab leida optimaalseimat teed probleemi lahendamiseks kasutades ka IKT-vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat;
8) rakendab matemaatikateadmisi igapäevaelus ja edasistes õpingutes.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

 1. Selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid mõisteid, teab pöördfunktsiooni mõistet ning paaritu ja paarisfunktsiooni mõistet;

 2. Skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning arvutil);

 3. Kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi;

 4. Teab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja potentseerib lihtsamaid avaldisi;

 5. Lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi definitsiooni vahetu rakendamise teel;

 6. Saab aru liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemusest ning lahendab selle abil lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid;

 7. Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppesisu

 • Funktsioonid y = ax + by = ax2 + bx + cy = a/x (kordavalt).
 • Funktsiooni mõiste ja üldtähis.
 • Funktsiooni esitusviisid.
 • Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond.
 • Paaris- ja paaritu funktsioon.
 • Funktsiooni nullkohad. Positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad.
 • Funktsiooni ekstreemumkohad. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine.
 • Funktsiooni uurimine.
 • Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine.
 • Eksponentfunktsioon, logaritmfunktsioon.
 • Pöördfunktsioon.
 • Logaritm, logaritm- ja eksponentvõrrandid.

Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud.

Hindamine:

Kontrolltööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:

5 -> 90-100%,

4 -> 75-89%,

3 -> 50-74%,

2 -> 20-49%,

1 -> 0-19% (sh tegemata töö).

Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest,
seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja
õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente.

Koduste tööde puhul arvutatakse, mitu protsenti ülesannetest on lahendatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse jooksul on kaks kirjalikku kontrolltööd (a’ 45-70 min) ning tuleb lahendada koduseid ülesandeid. Lõpphinde puhul arvestatakse esimese kontrolltöö õigete vastuste protsenti osakaaluga 0,4, teise kontrolltöö õigete vastuste protsenti osakaaluga 0,5 ja lahendatud koduste ülesannete protsenti osakaaluga 0,1. Mõlemad kontrolltööd peavad olema sooritatud.

Tunnikontrollide tulemused lõpphinnet ei mõjuta.

Kui õpilane kasutab töö kirjutamisel kõrvalist abi, siis hinnatakse seda tööd hindega 1 ja see töö järelevastamisele ei kuulu.

Kursuse lõpphinne kujuneb järgmiselt:

5 -> 90-100%,

4 -> 75-89%,

3 -> 50-74%,

2 -> 20-49%,

1 -> 0-19%

Näiteks kui õpilane sai esimese kontrolltöö hindeks 4 (80%), teise töö hindeks 3 (74%) ning lahendas 90% kodustest ülesannetest, siis kujuneb tema lõpphinne järgmiselt: 0,4 · 80% + 0,5 · 74% + 0,1 · 90% = 78% (hinne 4).

Kui üks kontrolltöödest on esitamata, tegemata või hinnatud hindega 1,
siis on kursusehinne 1.

Kui kaks kontrolltööd on hinnatud hindega 2, siis on kursusehinne 2.


* Kui ühe kontrolltöö hinne on 2, siis on maksimaalne võimalik
kursusehinne 3.

Kooliastme hinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tunnikontrolle järele teha ei saa.

Kontrolltöid, mille hinne on 1 või 2, saab järele vastata kahe nädala jooksul pärast hinde Stuudiumisse sisestamist. Enne järele vastamist tuleb käia konsultatsioonis ning esitada seal õpetajale vigade parandus.

Kui hinne 1 on saadud kõrvalise abi kasutamise tõttu, siis seda tööd järele vastata ei saa.

Mitterahuldava kursusehinde puhul saab arvestuste nädalal järele vastata kogu materjali. Kursusehinnne saadakse siis ainult arvestustöö tulemuse alusel.

Õppematerjalid:

1) Afanasjeva jt. (2012). Gümnaasiumi kitsas matemaatika VI. Funktsioonid II. Avita 

2) http://www.welovemath.ee/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.