Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 20. sajandi protsessid

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Ajalugu
Nimetus: 20. sajandi protsessid
Õpetaja: Liia Vijand-Lind
Klass: 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 tundi auditoorset tööd

Eesmärgid:

20. sajandi protsesse analüüsides saab õpilane aru põhjus-tagajärg seosest ning kuidas ühiskonda on mõjutanud ajaloo sündmused ja vise versa.

Õpitulemused:

1) teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale;
2) teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning kirjeldab nende rakendumist igapäevaelus;
3) analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega;
4) analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul, sh rahvusvaheliste organisatsioonide roll;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism, genotsiid, holokaust, küüditamine, GULAG;
6) selgitab, mis arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste kuritegude toimepaneku;
7) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;
8) iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris. Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule.
Muutused eluolus: naiste emantsipatsioon, sport, mood, massikultuur, kodumasinad.
Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti, internet, kosmoseajastu.
Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: kunst, kirjandus, arhitektuur, muusika.
Mitmekultuurilisuse kontseptsioon.
Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, desarmeerimine, tuumasõja oht.
Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO. Uue maailmakorra loomise katsed.
Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured. Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised. Natsismikuriteod. Kommunismikuriteod. Genotsiid, etnilised puhastused.
Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed.
Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. ISESEISEV TÖÖ – rühmatööde lõpetamine ja tunnimaterjalide kordamine

Hindamine:

1) 20. saj protsesside rühmatöö 
2) Rühmatööd: inimsusevastased kuriteod, rahvusvahelised organisatsioonid, 21. saj probleemid, mis tulenevad 20. sajandist. 

3) TK-d 2tk rahv vah org ja koloniaalimpeerium
Protsesside rühmatöö moodustab 1/3 kursuse hindest. Ülejäänud rühmatööd ja jooksvad hinded moodustavad teise 1/3 kursusehindest. Kolmanda osa kursuse hindest moodustab TK-de koond.

Spikerdamisega vahele jäämine tähendab automaatselt suulist arvestust arvestuste nädalal.

Kui hindamissüsteemis toimub muutus, siis see arutatakse läbi klassiga ja märgitakse stuudiumi tunnikirjeldusse.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

20. saj protsessid, TK-d ja rühmatööd on võrdse kaaluga ja kõik nimetatud tööd peavad olema tehtud va erandid, mis on õpetajaga kokku lepitud. Kui hinne jääb kahe hinde vahele arvestatakse 20. saj protsesside hinnet. 
Kui õpilane on puudunud neljast tunnist on õpetajal õigus kursusehinde panekul hinnet alandada või nõuda täiendavat tööd.
Kui õpilane on puudunud rohkem kui kuuest tunnist tuleb sooritada suuline arvestus. 

Hinne pannakse välja kooli poolt välja toodud kuupäevaks.

Arvestuste nädalal saab järgi vastata ainult arvestust, kursuse sisesed hinded tuleb ära vastata enne arvestuste nädalat, va. erandid, mis on õpetajaga kokku lepitud.

Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete (6 kursust) artimeetilisest keskmisest, kui hinne jääb kahe hinde vahele, siis vaadatakse stuudiumi jooksul saadud KTde aritmeetilist keskmist.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpetajaga kokkuleppel vahetundide ajal suuliselt.

Mitterahuldav kursusehinne läheb õppenõukokku ja õppenõukogu otsustab selle vastamise. Kui õppenõukogu lubab vastata, siis on kirjalik arvestus.

 

Õppematerjalid:

Lähiajaloo õpikud I, II, III.
Õpetaja ja õpetajate esitlused.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime