Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Mehaanika

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Füüsika
Nimetus: Mehaanika
Õpetaja: Agnes Vask
Klass: 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

21 auditoorset tundi (üks tund 70 minutit).

Eesmärgid:

Saada pädev ülevaade gümnaasiumitasemel dünaamikast, võnkumistest ja lainetest ning mehaanika jäävusseadustest. Õppida lahendama vastavaid ülesandeid. Õppida lahendama praktilisi ülesandeid.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetanud teab gümnaasiumitasemel mehaanika põhimõisteid, oskab lahendada vastavaid ülesandeid gümnaasiumitasemel ja oma arvutuskäiku põhjendada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Dünaamika.
Kulgliikumise dünaamika. Newtoni seadused (kordamine). Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud. Näiteid konstantse kiirusega liikumise kohta jõudude tasakaalustumisel. Keha impulss kui suurus, mis näitab keha võimet muuta teiste kehade kiirust. Impulsi jäävuse seadus. Jõud kui keha impulsi muutumise põhjus. Keskkonna takistusjõu tekkemehhanism. Raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon. Kaalutus. Rõhumisjõud ja rõhk. Elastsusjõud. Hooke’i seadus. Jäikustegur. Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. Keha tiirlemine ja pöörlemine. Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine: pöördenurk, periood, sagedus, nurk- ja joonkiirus, kesktõmbekiirendus. Gravitatsiooniseadus. Raske ja inertse massi võrdsustamine füüsikas. Tiirlemine ja pöörle-mine looduses ning tehnikas. Orbitaalliikumise tekkimine inertsi ja kesktõmbejõu koostoime tagajärjena

Võnkumised ja lained.
Võnkumine kui perioodiline liikumine (kvalitatiivselt). Pendli võnkumise kirjeldamine: hälve, amplituud, periood, sagedus, faas. Energia muundumine võnkumisel. Hälbe sõltuvus ajast, selle esitamine graafiliselt ning siinus- või koosinusfunktsiooniga. Võnkumised ja resonants looduses ning tehnikas. Lained. Piki- ja ristlained. Lainet iseloomustavad suurused: lainepikkus, kiirus, periood ja sagedus. Lainetega kaasnevad nähtused: peegeldumine, murdumine, interferents, difraktsioon. Lained ja nendega kaasnevad nähtused looduses ning tehnikas.

Jäävusseadused mehaanikas.
Impulsi jäävuse seadus ja reaktiivliikumine, nende ilmnemine looduses ja rakendused tehnikas. Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. Mehaanilise energia muundumine teisteks energia liikideks. Energia jäävuse seadus looduses ja tehnikas.

Hindamine:

Hinnatakse sisulühikirjelduses toodud mõistete teadmisi ja nendega seotud valemitega ülesannete lahendamise oskust.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodi hindest 80% moodustub kahest kontrolltööst (40% + 40%), ülejäänud 20% tuleb tunnikontrollidest, praktilistest töödest ja muudest jooksvatest hinnetest. Positiivse kursusehinde saamiseks peavad mõlemad KT hinded olema positiivsed ja kodutööd olema tehtud. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Negatiivse kontrolltöö hinde saab parandada kahe nädala jooksul pärast hinde välja panekut. Teisi hindeid järgi vastata ei saa. Kursusehinnet on võimalik parandada järelarvestustööga, milleks on ainult üks võimalus.

Õppematerjalid:

Kohustuslik: Indrek Peil "Mehaanika" (http://opik.fyysika.ee/). Soovituslik Erna ja Venda Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile". Lisaks materjal Tera-s.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime