Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Geomeetria I (Planimeetria. Ruumigeomeetria)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Kitsas matemaatika
Nimetus: Geomeetria I (Planimeetria. Ruumigeomeetria)
Õpetaja: Karin Tepaskent
Klass: 12KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

19-20 x 70 min

Eesmärgid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2) valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3) valib optimaalseid lahenduskäike;
4) näeb seost matemaatika teooria ja loodusliku protsessi vahel.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

 1.  tunneb ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab nende põhiomadusi;
 2. kasutab elulisi ülesandeid lahendades õpitud geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid;
 3. kirjeldab punkti asukohta ruumis koordinaatide abil ning sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid ruumis;
 4. selgitab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 • Kolmnurgad, nelinurgad, korrapärased hulknurgad, ringjoon ja ring.
 • Nende kujundite omadused, elementide vahelised seosed, ümbermõõdud ja pindalad rakendussisuga ülesannetes.
 • Rakenduslikud geomeetriaülesanded.
 • Ristkoordinaadid ruumis.
 • Punkti koordinaadid.
 • Kahe punkti vaheline kaugus.
 • Kahe sirge vastastikused asendid ruumis.
 • Nurk kahe sirge vahel.
 • Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis.
 • Sirge ja tasandi vaheline nurk.
 • Sirge ja tasandi ristseisu tunnus.
 • Kahe tasandi vastastikused asendid ruumis.
 • Kahe tasandi vaheline nurk.

Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud. Tunnist puudunud õpilane teeb iseseisvalt selgeks enne järgnevat tundi  eelneva tunni materjalid.  

Hindamine:

Kaks kontrolltööd (eristav hindamine).

Kontrolltööd on kursuse algul kokkulepitud ning lisatud esimes tunni kirjeldusse ja kontrolltööde graafikusse.
Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente.

Kontrolltöö hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:

 • 5 -> 90-100%,
 • 4 -> 75-89%,
 • 3 -> 50-74%,
 • 2 -> 20-49%,
 • 1 -> 0-19% (sh tegemata töö).

Hindepiirid võivad mõnel tööl olla madalamad, kuid neid kindlasti ei tõsteta.

Tunnikontrollid (mitteeristav hindamine (A või MA)), peavad olema sooritatud 50% ulatuses ehk hindele A). Tunnikontrollide või teiste jooksvate tööde hindepiirid võivad erineda kontrolltöö hindepiiridest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb:

Kaks kontrolltööd, kokku 100p. Kontrolltöö võib sisaldada kuni 5p testi.

 • Mõlemad kontrolltööd peavad olema sooritatud vähemalt 50% ulatuses hindele "3". Kui eelnev tingimus on täitmata, on kursuse lõpphinne 2.
 • Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse töö hindega 1, see töö järelvastamisele ei kuulu.
 • Kui üks kontrolltöödest on esitamata, tegemata või hinnatud hindega 1, siis on kursusehinne 1.

Tunnikontrollide ja muude jooksvate tööde hinne on õpilasele suuniseks õppimisel ja lõpphindamisel arvesse ei lähe.

NB! Kui tuleb distantsõpe, siis võivad hindamise kriteeriumid muutuda: muudatuste vajalikkuse üle otsustavad aineõpetaja ja õpilased ühiselt.

NB! Stuudiumi arvutatud keskmine hinne on aritmeetiline keskmine kõigist sisestatud hinnetest ning lõpphinde kujunemisel ei lähtuta sellest vaid ainepassist!

Kooliastme hinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tunnikontrolltöid ja teisi jooksvaid töid järele teha ei saa.

Järeltööd on võimalik teha kontrolltööle, mis on kas tegemata või sooritatud hindele 1 või 2, kahe nädala jooksul pärast hinde Stuudiumisse sisestamist (Stuudiumis fikseeritakse kuupäev). 

Järeltööd ei ole võimalik teha sellisele tööle, mille puhul õpilane jäi vahele kõrvalise abi kasutamisega.

Järeltööd saab teha üldise järelvastamise ajal, registreerumisega Stuudiumis. Mõjuval põhjusel ja eelneval kokkuleppel on töö ajal puudumise korral võimalik teha eelnevale erandeid (näiteks sooritada töö enne määratud aega). Kui õpilane paneb end kirja järelevastamisele ja kohale ei saa mõjuval põhjusel tulla, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järelevastamise õpetajat Tiiu Läänistet: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita puudumisest, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! 

NB! Selleks, et saada luba järeltööle registreeruda, tuleb käia kohustuslikus individuaalses konsultatsioonis, registreerimisega Stuudiumis. Konsultatsiooni tulles on kaasas kontrolltöö korrektne vigade parandus koos analüüsiga vastavalt järgnevale juhendile: https://lingid.ee/vigadeparandus.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:

 • Afanasjeva jt. (2013). Gümnaasiumi kitsas matemaatika VII. Tasandilised kujundid. Integraal. Avita 
 • Afanasjeva jt. (2013). Gümnaasiumi kitsas matemaatika VIII. Stereomeetria. Avita 

Soovituslik:

 • Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2013). Matemaatika 12. klassile. Koolibri.
 • Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2020). Matemaatika 12. klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
 • Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I. Maurus
 • Veelmaa, A. (2020, 2021). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020 (2021). Maurus

Veebipõhised materjalid:
* Allar Veelmaa õppevideod gümnaasiumile (lingid jagab õpetaja jooksvalt Stuudiumi kaudu)
* Matemaatika riigieksami materjalid Innove kodulehelt https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/  ja https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid#materjalid
* Kurvits, J. (2018). Digivaramu matemaatika materjalid. https://e-koolikott.ee/kogumik/20179-Digioppevaramu-matemaatika-materjalid

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime