Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Muusika 3. kursus 12LO

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 2
Aine: Muusika
Nimetus: Muusika 3. kursus 12LO
Õpetaja: Anneli Leima
Klass: 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

17 auditoorset tundi, 2 tundi kontserdikülastus ja arvustuse kirjutamine

Eesmärgid:

Õpilane
• väärtustab muusikat
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ning selle üle arutleda
• osaleb muusikaelus
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
• võrrelda erinevaid perioode muusikaajaloos
• analüüsida muusikateoseid
• arvustada kontserte ja muusikalavastusi
• teha valikuid kontserdielus toimuvatest sündmustest
• rakendada oma oskusi musitseerimisel
• osaleb kooli jm. muusikaelus

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Muusika 20. ja 21. sajandil
Ajastu kultuurilooline taust ja muusikalised väljendusvahendid.
Hilisromantism, impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Muusika USA-s. Ülevaade 20. saj. II poole muusikastiilidest ja –suundadest. Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Mahler, R. Strauss, Debussy, Ravel, Stravinski, Schönberg, Orff, Prokofjev, Šostakovitš, Cage, Reich, Gershwin jt.
Pop-, rock- ja džässmuusika stiilid
Muusikaelu Eestis 19. sajandist tänapäevani. Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: K. A. Hermann, A. Kunileid, M. Härma, E. Tubin, H. Eller, G. Ernesaks, A.Kapp, V. Tormis, E. Tamberg, J. Rääts, L. Sumera, R. Kangro, A. Pärt, E.-S.Tüür, jt.
Muusikaürituse külastamine vähemalt üks kord kursuse vältel ning asjakohase arvamuse avaldamine muusikalist oskussõnavara kasutades. Juhend Teras. Töö tuleb laadida Moodle'isse vastava teema alla.
 

Hindamine:

Hindamise eesmärgiks on saada ülevaade õpilase individuaalsest arengust ja muusikaõpetuse eesmärkide saavutamisest. Õpitulemuste kontrollimise vormid sisaldavad suulist ja kirjalikku küsitlust, arvestuslikke töid, muusikakuulamise teste, grupitöid, kontserdi- või muusikalavastuse külastust ning arvustuse kirjutamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodi hinne kujuneb kontrolltööde ja arvustuse hindest. Protsessihinded on kaalukeeleks, kui perioodi hinne on kahevahel. Ühe arvestusliku puuduliku hindega on perioodihinne rahuldav, rohkem kui ühe arvestusliku puuduliku hindega ei ole võimalik rahuldavat perioodihinnet saada.
Arvustus tuleb esitada nädala jooksul pärast kontserdi kuulamist, aga mitte hiljem kui 7. veebruaril 2023 Moodle'is vastava teema all. Arvustuse esitamisel pärast tähtaega alandatakse hinnet ühe palli võrra. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltöid on võimalik järele vastata kahe nädala jooksul pärast hinde päevikusse kandmist. Kuulamistöid saab järele teha hinde päevikusse kandmisele järgneva nädala konsultatsiooni ajal. 

Õppematerjalid:

Muusikaõpik gümnaasiumile III osa T. Siitan, A. Sepp
Muusika ajalugu antiikajast tänapäevani. M. Lord
e-koolikott
Õpetaja ja õpilaste esitlused.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime