Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Globaliseeruv maailm

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Globaliseeruv maailm
Nimetus: Globaliseeruv maailm
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 12KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

2 x 70 minutit nädalas. 

Eesmärgid:

Üldeesmärkideks on süvendatult käsitleda eri regioonide aktuaalseid probleeme arenenud ja arengumaade näiteil. Samuti käsitletakse maailma looduslikku, kultuurilist, demograafilist ja majanduslikku mitmekesisust. Kursuse täpsem õppesisu täpsustakse kursuse alguses õpilaste ja õpetaja vahelise kokkuleppega.

Õpitulemused:

Õppijad tunnevad globaliseerumise mõistet ja sellega seotud mõisteid, selle majanduslikke, kultuurilisi ja poliitilisi mõõtmeid ning globaalprobleemide mõju riikide seotusele. Õppijad teadvustavad globaliseerumise positiivseid ja negatiivseid mõjusid. Õppijad tunnevad
mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleeme. Õppijad tunnevad meedia ja meediatööstuse mõju maailmas. Õppijad teavad, et on võimalik kultuuride vääritimõistmine ja sellel võivad olla tagajärjed, sealhulgas kultuuridevahelised konfliktid. Kursusel omandatakse oskus eespool nimetatud probleemide üle arutleda ja esitada see kirjlaikult.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppijad omandavad teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud maailmas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. See kursus keskendub peamiselt kultuuri küsimustele, kuid lõimub majandusele ja rahvusvahelistele suhetele keskenudva ühiskonnaõpetuse II kursusega. Iseseisev töö on valmistumine globaliseerumise testiks ja juhiste kohase essee kirjutamine.

Hindamine:

Test. Hinnatakse mõistete ja protsesside tundmist ning tekstist arusaamist. Testi hinnatakse hindega „arvestatud“ (A), kui õpilane on vastanud küsimustele õigesti ning kogunud vähemalt 5 punkti 8-st punktist. Kui õpilane kogub alla 5 punkti, hinnatakse töö hindega „mittearvestatud“ (edaspidi: MA). Hindega MA hinnatakse ka tegemata testi. Järeltöö puhul peab õpilane koguma vähemalt 4 punkti
7-st. Kui õpilane kogub alla 4 punkti, hinnatakse tööd hindega MA. Kui testis on küsitud mõistet, siis peab vastus olema õigesti kirjutatud.

Kontrolltöö – hinnatakse mõistete ja protsesside tundmist, ning tekstist arusaamist. Kehtib punktiarvestus, hindega „5+“ hinnatakse õpilast, kes on lahendanud õigesti põhi- ja lisaülesanded, hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19% õpilast, kellel kontrolltöö vastused on mittepiisavad või kellel on töö tegemata. Vabatahtlikkuse alusel lahendatavate lisaülesannete eest on võimalik saada lisapunkte, kuid seejuures suureneb kogu töö eest saadavate punktide arv, mille põhjal arvutatakse hinne.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kontrolltöö hinde osakaal on 80% ning testi hinde osakaal on 20%. Kui kursuse hinde arvutamisel on tulemuseks murdarv, siis see ümardatakse:
1) kui see on suurem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kasuks;
2) kui see on väiksem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kahjuks;
3) kui see on täpselt 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 siis jääb selles küsimuses
õpetajale õigus määrata hinne vastavalt kontrolltöö tulemusele. Kooliastmehinne vastab kursusehindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Puuduliku kontrolltöö hinde korral on kohustuslik esitada õpetajale eraldi lehel vigade parandus. Kui viimane on rahuldavalt sooritatud, siis saad võimaluse järelevastamiseks, mis toimub üldjuhul neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Tegemata töö puhul ei ole vigade paranduse esitamine vajalik.

Ärge registreerige ennast üldisesse järelevastamisse, kui õpetaja ei ole öelnud teisiti. Teatage ette Stuudiumi kaudu saadetud sõnumiga, kui tulete järelevastamisele.

 

Õppematerjalid:

Kursusel õpikut ei ole. 

Kursuse slaidid. 

Muud materjalid. 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.