Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Vene keel B 1 keeleoskustamel 10. klass I kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keel B 1 keeleoskustamel 10. klass I kursus
Õpetaja: Marika Nikitkina
Klass: 10IT, 10KU, 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelduseks põhikoolis omandatud A2 tase (B võõrkeel)

 

Maht:

20 tundi 75-minutist auditoorset õpet, lisaks iseseisev õpe.

Eesmärgid:

Eesmärgid:

Tasanduskursus eri tasemega õpilaste põhikoolis saadud teadmiste ühtlustamiseks.
Õpioskuste arendamine, iseseisvate tööharjumuste kujundamine.
Laia silmaringi arendamine,
vene kultuuri tutvustamine
Vene keele osaoskuste (lugemine, kuulamine, kirjutamine, rääkimine) arendamine.

 

 

Õpitulemused:

Ettevalmistus vene keele edasiõppimiseks B1 tasemel.
Õpilane mõistab olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, vaatab filme ja telesaateid ;
kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut), et otsida vajalikku infot;
Omandab grammatika põhivara.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sõnavara laiendamine (eelkõige õpiku tekstide abil).
Põhiliste grammatika teemade kordamine A2 tasemel:
tegusõna pööramine ja ajavormid,
omadussõnade ühildumine nimisõnadega,
nimisõnade sugu, mitmuse moodustamine,
asesõnad,
arvsõnad.

 

Hindamine:

Võõrkeeles hinnatakse osaoskusi :
KUULAMINE(dialoog ja monoloog),
RÄÄKIMINE (dialoog ja monoloog),
LUGEMINE, SÕNAVARA, GRAMMATIKA
Lugemist / tõlkimist, uusi sõnu, dialoogide koostamist ja esitamist, grammatikat (töölehed), jutustamist.

Arvestuslikud hinded on jutustamised,
dialoogi koostamine ning esitamine ja
kontrolltööd.
Lisaks mittearvestuslikud hinded on sõnade tööde eest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hindelised kirjalikud tööd peavad olema sooritatud ja suulised vastused vastatud.
Hindamisel tuleb lisaks esitada õpimapp kirjalike tööde ja töölehtedega.
Kui õpilane on puudunud kursuse jooksul 5 õppetundi või rohkem,
siis tuleb sooritada arvestustöö kursusel õpitud materjali põhjal.

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

 

Õpik: Inga Mangus "Давай!" – учебник русского языка для эстонской гимназии
Инга Мангус ДАВАЙ! – русская грамматика (теория и практика) Lisamaterjaliks õpetaja koostatud töölehed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime