Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel), 1. rühm

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel), 1. rühm
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11KU, 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub. 

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) ning arendada  kirjutamisoskust. 

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;
– oskab kasutada tegusõna erinevates ajavormides, – tunneb modaalseid tegusõnu olevikus, tulevikus ja minevikus, oskab kasutada tingimuslauseid 

– oskab kirjutada ametlikku kaebekirja, motivatsiooni kirja ja küsida ametlikult lisainformatisooni.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vocabulary and Speaking: memories, emotional states, interactive phrases for discussing a topic, talking about films and books, relationships, life changes, photo comparison.

Grammar: Phrasal verbs: passive and infinitive forms, narrative tenses, verbs patterns, conditionals.

Discussion: proposed changes to a town centre.

Writing: Formal/semi formal letters, Review, Proposal.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul 2.  kirjalikku tööd (Tests), mis kontrollivad auditoorsetes õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Samuti kirjutab õpilane ühe ametikirja  hindele.  Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega (viie-palli süsteemis). Kui õpilane puudub kursuse jooksul viis või enam tundi, võib õpetaja talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali kohta.
Hinnete kriteeriumid maksimaalsest võimalikust tulemusest:
90-100% – hinne „5“
75-89% – hinne „4“
50-74% – hinne „3“
20-49% – hinne „2“
0-19% – hinne „1“.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga mitte hiljem kui arvestuste nädalal. 

Õppematerjalid:

Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Advanced Student's Book, Solutions Advanced Workbook, Class Audio CDs

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime