Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 10IT, 10KU, 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Omandada inglise keele oskuse tasemel, mis on vajalik võõrkeelses keskkonnas iseseisvaks suhtluseks;
– omandada lugemisvilumuse, mõista ja osata tõlgendada erinevaid tekste;
– osata ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
– tunda õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas.

 

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;
– oskab kasutada tegusõna erinevates ajavormides, – tunneb modaalseid tegusõnu olevikus, tulevikus ja minevikus. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Present, Past and Future tenses (active and passive);  causative (have somerhing done); phrasal verbs. 

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 2. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
100% – 90% – hinne 5
89% – 75% – hinne 4
74% – 50% – hinne 3
49% – 20% – hinne 2

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars ""New Headway  Upper-Intermediate"" Student's Book 
John and Liz Soars ""New Headway Upper Intermediate"" Workbook "New Headway Upper Intermediate"

John and Liz Soars ""New Headway Upper Intermediate"" Workbook "New Headway Upper Intermediate" Teacher's Book

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime