Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Valikkusus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2, 3
Aine: Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus)
Nimetus: Valikkusus
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursus on mõeldud õppurile, kes valmistub inglise keele riigieksamiks. 

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine).

Parandada keelekasutust edasijõudnud tasemel.

Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– omab terviklikku ülevaadet riigieksami erinevatest osadest ning ülesannete tüüpidest,
– kirjutab iseseisvalt abimaterjale kasutamata (pool)ametliku kirja ja aruannet/ülevaadet, analüüsides ja kommenteerides erineval viisil (graafikud, tabelid, diagrammid) esitatud andmeid;
– oskab kirjeldada ja võrrelda fotosid, tuues välja sarnasused ja erinevused,
– väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega; .
– suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Speaking: picture-based discussion, monologue – devoloping the statement, expressing your view on it. Writing Paper task 1: fomal/semi-formal writing: a letter of application, a letter of complaint, a letter asking for information; Writing paper Task 2-  essays and reports. 

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul kaks kirjalikku tööd, mis kontrollivad õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on arvestatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik tööd peavad olema sooritatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega MA, või on töö jäänud tegemata, siis õpilasel on võimalus kümne koolipäeva jooksul järele vastata.

Õppematerjalid:

Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal.
Innove koduleht. 
 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime