Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Suhtlemispsühholoogia

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Suhtlemispsühholoogia
Nimetus: Suhtlemispsühholoogia
Õpetaja: Merit Luik
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

kuni 18 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Suhtlemispsühholoogia eesmärgiks on arendada õpilaste eneseanalüüsi võimet, mis aitaks kaasa rahuldust pakkuvate suhete loomisele ning edukale ametialase karjääri kujundamisele ning anda teadmisi ja oskusi, mis aitaks toime tulla erinevates suhtlussituatsioonides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja:
1. teab ja mõistab, kuidas inimesed suhtlemisprotsessis vastastikku teineteist mõjutavad ning millised on peamised seaduspärasused inimsuhetes;
2. tunneb oma iseloomulikku suhtlemise stiili ning oskab näha selle seost oma inimsuhete kvaliteediga;
3. tunneb ja oskab kasutada suhtlemisoskusi, et muuta oma suhteid ümbritsevate inimestega efektiivsemaks ja enam rahuldust pakkuvateks

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1. Suhtlemise mõiste ja funktsioonid. Suhtlemisoskuse olulisus. Suhtlemise eeldused: suhtlemisoskused, hoiakud ja väärtused.
2. Eneseavamine suhtlemises, eneseavamise tõkked ja optimaalne tase. Suhtestiilid – sundimatu, ärev, eemalolev. Suhtestiilide mõju suhtlemisele ja suhete kvaliteedile.
3. Suhtlemisprotsess ja etapid, suhtlemisakt. Suhtlemistõkked. Suhtlemisvahendite liigid.
4. Suhtlemispartneri tajumine. Esmamulje ja tajumehhanismid. Sotsiaalne distants ja stereotüübid suhtlemisel. Sotsiaalne roll ja suhtlemine. Sotsiaalsest rollist tulenevad ootused käitumiseks. Rollikonflikt.
5. Kuulamisoskus, kuulamise tõkked. Kuulamise liigid – vaikne kuulamine, peegeldav kuulamine, empaatiline kuulamine. Kuulamistehnikad – ignoreerimine, küsimuste esitamine, soodustamine ja jätkutehnikad, ümbersõnastamine
6. Suhtlemistasandid – laps, täiskasvanu, vanem. Suhtlemise reguleerimine suhtlemistasandi valiku kaudu
7. Käitumisviisid. Erinevate käitumisviiside plussid ja miinused. Kehtestav käitumine.
3-osaline kehtestav teade.
8. Emotsioonid ja nende mõju suhtlemisele. Emotsioonide juhtimine.
9. Konfliktid, nende tüübid ja funktsioonid. Konflikti ennetamine. Konflikti analüüs ja tõhus konfliktide juhtimine

Hindamine:

Kursusel omandatu hindamiseks rakendatakse individuaalseid ning grupiga teostatavaid tunni- ja koduseid töid. Kõikide hindeliste tegevuste juhendid ja hindamiskriteeriumid on ära toodud Stuudiumis vastaval Tera kursusel

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne on eristav. Kursuse hinne kujuneb kõikide hinnete aritmeetilise keskmise järgi. Iga 6 puudutud tunni kohta alandatakse kursuse hinnet 1 hinde võrra (alates 05.12.2022.a).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata hindelised õppetegevused tuleb sooritada hiljemalt kahe nädala jooksul peale „T“ välja panemist Stuudiumis. Kontrolltööde järelvastamine toimub järelvastamise tunni ajal. Kursuse lõpliku hinde tõstmiseks on võimalik sooritada arvestustöö kogu kursusel läbitud teemade peale arvestuste nädalal, arvestusele tuleb Stuudiumis registreeruda hiljemalt 3 tööpäeva enne arvestuse toimumist.

Õppematerjalid:

Kursuse läbimist toetavad materjalid, mis on koondatud Stuudiumi vastavale Tera kursusele.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime