Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: inglise keel,4. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: inglise keel,4. kursus
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

õpilane on läbinud eelnevad kohustuslikud inglise keele kursused

Maht:

20x70min

Eesmärgid:

Arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles.

Õpitulemused:

Õpilane saab aru ingliskeelsetest kuulamis- ja lugemistekstidest.
Õpilasel on esinemisoskust ja –julgust ning õpilane oskab oma mõtteid väljendada inglise keeles.
Õpilane oskab moodustada tingimuslauseid (conditional sentences).
Õpilane oskab kasutada erinevaid artikleid (a/an/the/zero article).
Õpilane õpib juurde uut sõnavara ning oskab seda õigesti kasutada ja hääldada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele. Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on Travel and Transport.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd:


1) Test 1 (kuulamine, lugemine, sõnavara, grammartika (artiklid) (jaanuar 2023)

2) Test 2 (kuulamine, lugemine, sõnavara, grammatika (tingimuslaused) (veebruar 2023)

3) viieminutiline suuline ettekanne (veebruar 2023)
 

Testide hindamisskaala on järgnev:


90% -100% hinne 5
75% – 89% hinne 4
50% – 74% hinne 3
20% – 49% hinne 2
0% – 19% hinne 1


Suulise ettekande juures hinnatakse grammatikat, sõnavara, ülesande täitmist ja hääldust ning kõne soravust ja ladusust.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Kursuse läbimise eelduseks on positiivsele, vähemalt rahuldavale hindele sooritatud suuline ettekanne. Lisaks ei tohi ükski hindeline töö olla sooritamata või hinnatud hindega üks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Sõnavara-, grammatika- ning lugemisharjutuste vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6. tund kell 16.10-17.25. Kuulamisharjutuste ning suuliste ettekannete vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Materjal on võetud erinevatest õpikutest ja töövihikutest (New Headway Upper Intermediate, New Headway Advanced, Gold Experience B2, Gold Experience B2+, Gold Experience C1, Complete Advanced, Compact Advanced). Lisaks erinevad töölehed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime