Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kirjandus antiigist 19. sajandini

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Kirjandus
Nimetus: Kirjandus antiigist 19. sajandini
Õpetaja: Maiu Nurka
Klass: 10KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 kontakttundi

Eesmärgid:

1. Kujundada terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem ning ajatelg edasisteks kirjandusõpinguteks.
2. Anda ülevaade sellest, kuidas maailmakirjandus on kujunenud, ajastu- ja kirjandusvoolud omavahel seostuvad (ajapiirid ja nende
tunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed).
3. Õpilane oskab näha paralleele, võrrelda ja leida erinevusi, mida on inimene ajas väärtuslikuks pidanud, kuidas tema tõekspidamised
ja uskumused aegade jooksul on muutunud.
4. Suunata teoste lugemise kaudu nägema ja otsima seoseid ühiskonna ja iseendaga, arendada seeläbi kriitilist mõtlemist.
5. Kursuse lõpus on tajutav, et kirjandus moodustab ajaloo ja kunstivooludega läbi põimunud terviku.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
2) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
3) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud tervikteoseid,
4) tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos ning seostab neid iseendaga;
5) tajub, et kirjanduse teke ja areng on lahutamatus seoses muutustega ühiskonnas, ajaloos, tõekspidamistes, uskumustes.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1. Kultuuri mõiste
2. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt)
3. Keskaja kirjandus. Kirjanduse põhiliikide ja žanride teke
4. Renessansskirjandus (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Thomas More, William Shakespeare, Miguel de Cervantes jt 5.Barokk-kirjandus (Pedro Calderón)
5. Klassitsistlik kirjandus (Molière)
6. Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; Voltaire, Johann Wolfgang Goethe jt)

7. Romantism 
 

Hindamine:

Õpilane loeb iseseisvalt läbi kursuse alguses kokku lepitud tervikteosed, mille põhjal kirjutab kirjaliku töö, osaleb arutelus, rühmatöös või läbib individuaalse suulise hindamise. Töö vormis ja hindamispõhimõtetes lepitakse õpilastega vahetult enne hindamist kokku.

Iseseisvalt loetavad tervikteosed

  1. Sophoklese tragöödia „Kuningas Oidipus“ 
  2. G. Boccaccio „Dekameron“ (4 novelli omal valikul)   
  3. W. Shakespeare´i näidend „Hamlet“ 
  4. Prosper Mérimée "Carmen"

Kursuse jooksul hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi rühmas töötamise, individuaalse tekstianalüüsi ja -loome, loovtöö kaudu. Kui õpilane ei ole mõjuva põhjuseta (puudub kooskõlastus aineõpetajaga) õigeaegselt lugenud läbi nõutud kirjandusteost, ei saa selle teose käsitluse eest enam maksimaalset võimalikku hinnet. Mõjuva põhjuseta (puudub kooskõlastus aineõpetajaga) hiljem esitatud kirjaliku töö hinnet alandatakse 1 hinde võrra. Õpilasel võib üks arvestusliku kaaluga hinne ebaõnnestuda, kuid siis ei kujune kursusehinne üle rahuldava (hinne “3”). 

Õppeprotsessi erinevate osade hindamisel kasutab aineõpetaja lisaks hindevahemikele skaalal 1-5 järgmisi hindemärke: 2/3, 3/4, 4/5. Need osutavad kahe hinde piirimail olevatele hinnangutele, võimaldavad hindamisskaalat laiendada ning õpilase arengut detailsemalt jälgida/tagasisidestada.


 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb jooksvalt, kui õpilane osaleb tundides, omab kursuse õpimappi (jaotusmaterjal, kirjalikud tööd) ja sooritab arvestuslikud tööd.

Kursuse läbimise eelduseks on nõuetele vastava õpimapi olemasolu (sisaldab konspekte, jaotusmaterjale, kirjalikke töid). Tunni- või kodutööna  saadavad protsessihinded on väiksema osakaaluga. Kui protsessihindeid on kaks või enam, arvestatakse need arvestuslike hinnetega võrdseks üheks hindeks. Protsessihindeid järele vastata ei saa. Kui õpilane on kursuse lõpuks puudunud üle 6 tunni, võib aineõpetaja määrata puudutud tundide ja oluliste teemade mahus vajaliku hulga lisatööd või kujundada nende teemade põhjal hindelise töö, mis kontrollib selle omandamist.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on ebaõnnestunud või puuduliku hinde järelevastamiseks aega kaks õppenädalat. Mõjuva põhjuse olemasolul ja eelneval kokkuleppel aineõpetajaga on lubatud hilisem järelevastamisaeg. Kokkulepe selliseks erandiks tuleb kooskõlastada 2 nädala jooksul alates võlgnevuse tekkimisest.

Tunni- ja protsessihindeid järele ei vastata.

Õppematerjalid:

A. Nahkur "Kirjandus antiigist renessansini" (õpik ja tööraamat)
A. Nahkur "Kirjandus barokist romantismini" (õpik ja tööraamat)
K. Talviste (2017). "Sõnakunsti kuju. Kirjanduse õpik gümnaasiumile"
L. Epner, K. Metste, S. Olesk "Vanem eesti kirjandus. Gümnaasiumi
kirjandusõpik"
R. Raud "Maailmakirjandus 19. sajandi lõpuni"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime