Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel IV

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel IV
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11IT, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilastel on läbitud kolm inglise üldkeele kursust (I-III)

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust B2 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Fookuses on tulevikuajad ning modaalverbid ja pikemate tekstide lugemise läbi B2 taseme sõnavara suurendamine.

 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab eelpool nimetatud osaoskusi – suuremal määral lugemist ja kõnelemist ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut. Inglise üldkeel IV on neljas kuuest gümnaasiumiastme inglise keele kursusest, mille eesmärgiks on õpilaste keeleoskuse arendamine B2 tasemelt C1 tasemele

Lugemistekstide teemad: inimese erinevad eluetapid, kirjandus ja lugemine, reostus ja loodushoid, filantroopia ja ajaloolised tegelased. 

Õpilane oskab kirjutada seotud teksti. (õudusjutu kirjutamine ja analüüs)

Enesetutvustuse kirjutamine, graafikute analüüsimine (aruanne -. report), e-maili kirjutamine

Hindamine:

Õpilased sooritavad kaks kokkuvõtvat testi, mida hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö.

Kolmas hinne saadakse protsessihindena, milles lähevad arvesse nii kodused tööd, tunnitööd ja kõik nö väiksema tähtsusega tööd ja testid. 

Kokkuvõtva protsessihinde järele vastamine ei ole võimalik, kuna see koosneb paljudest (u 10-12) hinnetest. Õpilasel on võimalik oma protsessihindeid õpetajaga kokkuleppel näha.

Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Advanced" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Advanced " Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Advanced " Class Audio CD

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.