Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Draamakursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Draamakursus
Nimetus: Draamakursus
Õpetaja: Heily Soosaar
Klass: 10KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

10 70minutlist kontakttundi + 2 projektipäeva (10 tundi)

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et õpilane
1. mõistab paremini iseennast, suudab olla empaatiavõimeline;
2. teeb koostööd ja tajub nii individuaalse kui kollektiivse vastutustunde olulisust, enda rolli grupis/ ühiskonnas;
3. tegeleb esinemisoskuse (füüsilise, vokaalse ja tehnilise) arendamisega;
4. orienteerub teatrialastes põhimõistetes ja oskab orienteeruda teatrikunsti maailmas ning püüab tõlgendada lugusid ning nende ideid.

Õpitulemused:

Draamatundides õpib õpilane
1. arusaamist hääle, liikumise improvisatsiooni, rollimängu võimalustest ja saab oskuse neid kasutada draamaloomes;
2. kasutama teadmisi draama kui kunstivormi olemusest ja vajalikust terminoloogiast;
3. oskust edastada ideid ja informatsiooni, valides selleks sobivad draamatehnikad; õpib läbi rollimängude õiglust, ausust, kaastunnet, empaatilist käitumist;
4. kasutama võimalusi avastada ennast eksperimenteerides ja riske võttes;
5. kasutama teadmisi ja arusaamisi konteksti mõjust draamale; leiab isikliku tähenduse sümbolitele, metafooridele, piltidele;
6. teadmise, arusaamise ja oskuse hinnata kriitiliselt teatrielementide kasutamist.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Lõdvestus- ja hingamisharjutused ja tehnikad. Inimene kui märk (kehakeel, žestikulatsioon, miimika, poos). Keskendumisvõtted; kujutlusvõime, taju. Emotsioonide peegeldamine; grupidünaamika.

Roll ja karakter, rolli loomine. Karakteri kujundamine. Hääl (tugevus, toon, tämber; tempo, diktsioon). 

Teatrimärgid. Metafoorid. Lava ja helikujundus, rekvisiidid. Stiilid ja žanrid. Kostüüm, mask, grimm.

Lavastus kui tervik. Draamateose analüüs. Dramatiseerimine. Draamaelementide ja -tehnikate rakendamine. Grupitööna lavastus ja selle analüüs.

Hindamine:

Kursuse jooksul saavad õpilased arvestuslikke ja protsessihindeid. Arvestuslikud hinded saadakse teatrietenduse analüüsi ja kursuse lõpus suuremas projektis (lavastuses) kaasatöötamise ja esinemise eest.
Protsessihinded on väiksema kaaluga (nt grupitöö eest).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kokkuvõttev hinne kujuneb kursuse jooksul tehtud tööde hinnete põhjal. Kokkuvõtva hinde panemisel on suurema kaaluga arvestuslikud hinded. Kolm protsessihinnet omavad ühe arvestusliku hinde kaalu, mida arvestatakse kokkuvõtva hinde panemisel. "Hea" või "väga hea" perioodihinde saamiseks ei tohi ükski arvestuslikest hinnetest olla "mitterahuldav".

Kooliastmehinne on sama kui kursusehinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel aineõpetajaga, kuid esinemise ja rühmatööga seotud hinnete järelevastamine on vaja eelnevalt ka teiste õpilastega kooskõlastada.

Õppematerjalid:

Soovituslik I. Heina "Draamaraamat" (Maurus 2014)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime