Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Geograafia II kursus Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 1, 2
Aine: Geograafia
Nimetus: Geograafia II kursus Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid
Õpetaja: Sirje Summel
Klass: 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud geograafia esimene kursus

Maht:

19 X 70 min

Eesmärgid:

1)tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja
sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja
ühiskonna arengus;
2)on omandanud süsteemse ülevaate looduses ning ühiskonnas
toimuvatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest,
vastastikustest seostest ning arengust;
3)märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel
sotsiaal-majanduslikel ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse
maailmakodanikuna nende lahendamisel;
4)rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit;
5)mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes
tingimustes, väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja
kultuuri mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut;
6)leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiainfot,
hindab seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid;
7)arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov,
ettevõtlik ning motiveeritud elukestvaks õppeks.

Õpitulemused:

Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid:
1) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides;
2) iseloomustab omatarbelist ja kaubanduslikku ning intensiivset ja
ekstensiivset põllumajandust eri talutüüpide näiteil;
3) analüüsib teabeallikate põhjal põllumajandust eri loodusolude ning
arengutasemega riikides;
4) valdab ülevaadet olulisemate kultuurtaimede peamistest
kasvatuspiirkondadest;
5) selgitab põllumajanduse mõju muldadele ja põhjaveele;
6) toob näiteid põllumajanduse ja vesiviljelusega kaasnevate
keskkonnaprobleemide kohta arenenud ja vähem arenenud riikides.
Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid:
1) selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud
keskkonnaprobleeme;
2) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike ning näitab kaardil
peamisi puidu ja puidutoodete kaubavoogusid;
3) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade
globaalset tähtsust;
4) analüüsib vihmametsade ja parasvöötme okasmetsade majanduslikku
tähtsust, nende majandamist ning keskkonnaprobleeme.
Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid:
1)analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi
ning väärtustab säästlikku energia kasutamist;
2) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi,
majandus- ja
keskkonnaprobleeme;
3) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses;
4) analüüsib fossiilsete kütuste kasutamist energia tootmisel ning
kaasnevaid
keskkonnaprobleeme, teab peamisi kaevandamise/ammutamise piirkondi;
5) analüüsib hüdroelektrijaama rajamisega kaasnevaid
sotsiaal-majanduslikke ja
keskkonnaprobleeme ühe näite põhjal;
6) analüüsib tuumaenergia tootmisega kaasnevaid riske konkreetsete
näidete põhjal;
7) analüüsib taastuvate energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende
kasutamisega kaasnevaid probleeme;
8) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende
kasutamist.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid:
Maailma toiduprobleemid. Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud
ja majanduslikud tegurid. Põllumajandusliku tootmise tüübid.
Põllumajanduslik tootmine eri loodusolude ja arengutasemega riikides.
Põllumajanduse mõju keskkonnale. Maailma kalandus ja vesiviljelus.
Maailmamere reostumine ning kalavarude vähenemine.
Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid:
Eri tüüpi metsade levik. Metsade hävimine ja selle põhjused.
Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende majandamine. Parasvöötme
okasmetsad ja nende majandamine. Metsatööstus arenenud ning vähem
arenenud riikides. Metsade säästlik majandamine ja kaitse.
Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid:
Maailma energiaprobleemid. Energiaressursid ja maailma
energiamajandus. Nüüdisaegne tehnoloogia energiamajanduses.
Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Hindamine:

Kursuste hinded kujunevad kontrolltööde hinnete
keskmisena. Kontrolltöid on kursuste jooksul 3-5. Kui on vastatud 90%
kontrolltöö mahust on hinne "5", 75% on hinne"4" ja 50% on hinne "3".
Kui kontrolltöö ebaõnnestub (alla 50%) on üks kord võimalik järelvastata
kahe nädala jooksul järelvastamise tunni ajal. Kui on vastamata pooled
kontrolltööd, tuleb sooritada kogu kursuse mahtu hõlmav arvestustöö
arvestuste nädalal.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kontrolltööde
hinnete keskmisena. Kui kontrolltöödest on tegemata või ebaõnnestunud
üks, siis kursusehinne on rahuldav (3). Kui tegemata või ebaõnnestunud
kaks, siis tuleb sooritada arvestustöö kogu kursuse mahus.
Lõputunnistuse hinne kujuneb kolme kursuse keskmise hindena.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui kontrolltöö ebaõnnestub
on üks kord võimalik järelvastata kahe nädala jooksul järelvastamise
tunni ajal. Kui on vastamata pooled kontrolltööd, tuleb sooritada kogu
kursuse mahtu hõlmav arvestustöö arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Kasutuses on õpikud Ülle Liiber jt. "Geograafia
gümnaasiumileIII kursus Loodusvarade majandamine ja
keskkonnaprobleemid " kirjastus Loodusfoto 2017; Tiit Hang jt. "Uus
Maailmaatlas" teine trükk kaardikirjastus Jana seta 2014 Riia; töölehed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime