Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Programmeerimine (1. osa)

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2
Aine:Programmeerimine
Nimetus:Programmeerimine (1. osa)
Õpetaja:Tauno Palts
Klass:10IT
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

35 tundi

Eesmärgid:

Õpilane omandab programmeerimise põhitõed, -mõisted ja -oskused ning õpib neid rakendama programmide koostamisel.

Õpitulemused:

Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (muutuja, tsükkel, funktsioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
Analüüsib probleeme, mille lahendamiseks piisab kursusel käsitletavast materjalist, ning valib probleemi lahendamiseks sobiva algoritmi.
Loob algoritmi põhjal töötava programmi.
Testib loodud programmi tööd, leiab ja parandab puudused.
Analüüsib etteantud programmikoodi ilma seda käivitamata.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel „Programmeerimine“ saavad õpilased programmeerimise algoskused. Kursusel tutvustatakse programmeerimise lähtealuseid ja põhimõisteid, mis on aluseks kursuse käigus arendavate programmeerimisoskuste kujunemisele. Olulisel kohal on mõtlemise ja üldpädevuste (sh digipädevused, matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalase pädevus) arendamine, rakendades õppemeetodeid ja -materjale, mis on ülesehitatud nii, et need oleks igapäevaelulised ja lõimitud teiste õppeainetega. Kursus põhineb programmeerimiskeelel Python.

Hindamine:

Kursuse hinne koosneb viiest osast:
Arvestuslikud kontrollülesanded (20% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
Arvestuslikud tunnitööd (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
Arvestuslikud testid (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
Projekt (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pool.
Kontrolltöö (50% lõpphindest), millest tuleb saada vähemalt pooled punktid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% – 3
75-89% – 4
90-100% – 5

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine toimub 2 nädala jooksul pärast esitamistähtaega.

Õppematerjalid:

Programmeerimise veebiõpik: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.