Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Prantsuse keel algajatele,1. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Prantsuse keel
Nimetus: Prantsuse keel algajatele,1. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10IT, 11IT, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Sobib kõigile, sh ka neile, kes on varem prantuse keelega veidi tutvust teinud (näiteks läbinud kursuse prantuse keele hääldus ja kultuur või õppinud omal käel).

Maht:

10 kontakttundi + 10 iseseisvat veebitundi.

Eesmärgid:

Saada julgust ja entusiasmi uue võõrkeele õppimiseks; omandada algteadmised hääldusest ja kinnistada õpitud sõnavara hääldust, harjutada kuulamist (püüda tabada vajaminevat infokildu võõra sõnavara seast). Saada üldpilt prantsuse keele lauseehitusest, omandada esmatasandi suhtluse põhisõnavara, treenida tegusõnade pööramist olevikus.

Õpitulemused:

Õpilane julgeb hääldada ka võõraid prantsuskeelseid sõnu, suudab anda isikuandmeid, küsida tutvumissituatsioonis küsimusi, oskab moodustada eitust, teab peast arve (saja piires), suudab poes osta.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad:  tutvumine, viisakusväljendid, perekond, ametid, vanus, elukoht, välimus, värvid, riigid, rahvad, keeled, kellaaeg, huvidest rääkimine.

Grammatika: hääldusreeglid, rõhk, liesoon, elisioon, nimisõna sugu, mitmus, artiklid, omadussõna ühildumine soos ja arvus, eituse moodustamine, omastavad ja rõhulised isikulised asesõnad;  kindla kõneviisi olevik: reeglipärased + ebareeglipärased tegusõnad avoir, être jt.

Hindamine:

Jooksvad hinded: väiksemad sõnavaratööd, dialoogid jm (viiepallisüsteemis) + iseseisvate tundide töö (A/MA).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde kujunemisel võetakse arvesse nii jooksvaid hindeid kui tehtud iseseisvat tööd.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need süsteemselt koguda õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi: www.duolingo.com,  https://keel.punkt.ee,  http://apprendre.tv5monde.com/, https://www.lepointdufle.net/

Koolis on ka Totem A1 õpikud, mida on võimalik laenutada iseseisvaks õppimiseks.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime