Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 3. kursus

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:2
Aine:Hispaania keel
Nimetus:3. kursus
Õpetaja:Katrin Tikko
Klass:11IT, 11ME, 12KU, 12TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Huvilistele, kes on varem läbinud 1. ja 2. kursuse. 

Maht:

19-20 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Korrata olevikku ja käskivat kõneviisi. Õppida täisminevikku ja võrdlusastmeid. Harjutada kuulamist ja omandada järgnevate teemade sõnavara: toidu ostmine, restoranis tellimine. Rõivaste, jalatsite, aksessuaaride ostmine.

Õpitulemused:

Õpilane saab hakkama toidupoes ja restoranis, oskab avaldada arvamust toidu kohta. Teab hispaania rahvustoite jm söömiskultuuriga seonduvat. Saab ostmisega hakkama rõivapoes. Suudab täisminevikus rääkida oma igapäevategevustest.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad: toidu ostmine, restoranis tellimine, rõivaste-jalatsite-aksessuaaride ostmine. Grammatika: olevik, täisminevik, võrdlusastmed. Iseseisev töö: sõnavara õppimine jm tavapärased keelekursusele omased kodused ülesanded.

Hindamine:

Jooksvad hinded: väiksemad sõnavaratööd, tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded, veebiülesanded. Suuliste ülesannete juures hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised). Kursuses on umbes 3 arvestuslikku tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav. Kooliastme hinne: kursusete keskmine, aga lõpphinnet võib mõjutada õpilase üldine arengutendents (kuna viimased kursused on raskemad, on nende hinne veidi suurema kaaluga).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Peamised õpikud Español en Marcha 1 ja 2; ELE 1 Curso de español para extranjeros. Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi: https://www.profedeele.es/; keel.punkt.ee; www.duolingo.com; http://cvc.cervantes.es/ 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.