Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Arvujadad. Funktsioonid I

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1, 2, 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Arvujadad. Funktsioonid I
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 11KU, 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

ca 19 auitoorset tundi

Eesmärgid:

Eesmärgid on:õpetada õpilastele arvujada mõistet, aritmeetilise jada mõistet, geomeetrilisejada mõistet, nende jadade üldliikme valemit ja n-esimese liikme summa valemit ning valemeid rakendama ülesannete lahendamisel. Selgitada funktsiooni mõistet ning funktsiooniga seotud mõisteid(määramispiirkond, muutumispiirkond, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond, funktsiooni nullkohad, funktsiooni kasvamine ja kahanemine ning ekstreemumkohad) ning õpetada funktsiooni uurima

Õpitulemused:

Kursuse lõpus on õpilane omandanud: arvujada mõiste, aritmeetilise jada mõiste, geomeetrilisejada mõiste, nende jadade üldliikme valemid ja n-esimese liikme summa valemid ning valemeid rakendama ülesannete lahendamisel. Teab funktsiooni mõistet ning funktsiooniga seotud mõisteid(määramispiirkond, muutumispiirkond, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond, funktsiooni nullkohad, funktsiooni kasvamine ja kahanemine ning ekstreemumkohad) ning oskab ilma tuletiseta lihtsamaid funktsiooni uurida

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse sisuks on omandada :arvujada mõiste, aritmeetilise jada mõist, geomeetrilisejada mõistet, nende jadade üldliikme valemi ja n-esimese liikme summa valemi ning valemeid rakendama ülesannete lahendamisel. Selgitada funktsiooni mõistet ning funktsiooniga seotud mõisteid(määramispiirkond, muutumispiirkond, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond, funktsiooni nullkohad, funktsiooni kasvamine ja kahanemine ning ekstreemumkohad) ning õpetada funktsiooni uurima

Hindamine:

Hindamine toimub I perioodil kontrolltööde(tööde)põhjal, mille toimumise ajad on õpilastega kursuse algul kokku lepitud ja kontrolltööde graafikusse kantud .
Kursuse kõik tööd peavad olema sooritatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kontrolltööde(tööde) hinnete põhjal, arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis.
Kui õpilasel on soov saada paremat kursuse hinnet, siis on tal võimalus arvestuste nädalal teha arvestustöö kursuse jooksul õpitud materjalile

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Lõpptulemus kujuneb kontrolltööde(tööde) hinnete põhjal, arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis.
Kui õpilasel on soov saada paremat kursuse hinnet, siis on tal võimalus arvestuste nädalal teha arvestustöö kursuse jooksul õpitud materjalile

Õppematerjalid:

1) L.Lepmann, T. Lepmann, K.Velsker"Matemaatika XI klassile"
2) T.Tõnso, A.Veelmaa" Matemaatika XI klassile"
3) A. Veelmaa "Tööraamat I Iosa"
4) L.Lepmann, T.Lepmann, H-M.Varul"Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika lõpueksamiks valmistumisel"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.