Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Funktsioonid II

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2
Aine:Lai matemaatika
Nimetus:Funktsioonid II
Õpetaja:Svetlana Goidina
Klass:11IT, 11TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Õpilane:

koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid;

suudab kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid, erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;

oskab kasutada teema käsitlemiseks vajalikku tarkvara;

oskab teavet kriitiliselt analüüsida;

väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on tolerantne kaaslaste suhtes.

 

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust;

2) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid;

3) kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni omadusi;

4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi;

5) logaritmib ning potentseerib lihtsamaid avaldisi;

6) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi;

7) joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi;

8) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi;

9) kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Eksponentfunktsioon, selle graafik ja omadused. Arvu logaritm. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine. Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele. Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused. Eksponent- ja logaritmvõrrand, nende lahendamine. Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta. Eksponent- ja logaritmvõrratus.

Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Niipuudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat    tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse.

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:
5 – 90%-100%, 4 – 75%-89%, 3 – 50%-74%, 2 – 20%-49%, 1 – 0%-19% (sh tegemata töö)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub 8. kursuse kahe tunnikontrolli ja ühe kontrolltöö põhjal. Kontrolltöö peab olema sooritatud positiivsele hindele. Hindamine toimub tööde hinnete põhjal, kontrolltöö on suurema kaaluga, arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus.

Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelvastamisele ei kuulu.

Kooliastmehinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:
  1. Lepmann, L jt Matemaatika XI klassile, Koolibri 2013;
  2. Kaldmäe, K jt Gümnaasiumi lai matemaatika III, Avita 2018;
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.