Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Trigonomeetria II

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2, 3
Aine:Kitsas matemaatika
Nimetus:Trigonomeetria II
Õpetaja:Svetlana Goidina
Klass:10KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi 

Eesmärgid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest;
2) kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3) rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades;
4) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5) arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt;
6) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid;
7) kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi;
2. loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid;
3. teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi;
4. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
5. rakendab kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja koosinusteoreemi;
6. lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
7. lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sinα, cosα, tanα), nende väärtused nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° korral. Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsioonide y = sin x, y = cos x, y = tan x graafikud. Trigonomeetria põhiseosed.  Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine hulknurga pindala arvutamisel. Kolmnurga lahendamine. Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala arvutamine. Rakendussisuga ülesanded.

Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Nii puudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse.

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:

5 – 90%-100%,   4 – 75%-89%,  3 – 50%-74%,  2 – 20%-49%,  1 – 0%-19% (sh tegemata töö)

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub kursuse ühe kontrolltöö ja kahe tunnikontrolli põhjal. Kontrolltöö on suurema kaaluga.

Arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus. Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelvastamisele ei kuulu.

Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2011). Matemaatika 10. klassile. Koolibri.

Soovituslik:
1) Afanasjeva, H.& Afanasjev, J. (2011). Gümnaasiumi kitsas matemaatika II. Avita.
2) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2018). Matemaatika 10. klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
3) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I. Maurus
4) Veelmaa, A. (2020). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020. Maurus


 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.