Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Praktiline eesti keel III

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:2
Aine:Eesti keel
Nimetus:Praktiline eesti keel III
Õpetaja:Liina Nagel
Klass:12KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

arendada erinevate tekstiliikide mõistmist ja tõlgendamist ning parandada keelekasutust (pearõhk: eesti keele õigekirja õppimine)

Õpitulemused:

kursuse lõpus õpilane:
1) oskab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning mõistab vihjelist keelekasutust;
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti;
3) oskab konspekteerida suulist esitust;
4) oskab edastada eri allikaist saadud infot ja arutluskäike ning siduda neid oma hinnangute ja seisukohtadega;
5) oskab koostada tarbetekste;
6) tunneb teadusstiili tunnuseid ning koostab eakohast teadusteksti, vältides plagiaati;
7) kasutab elektroonilisi teabeotsinguid ning suudab hinnata teabe usaldusväärsust;
8) valdab eesti kirjakeelt;
9) oskab lahendada eesti keele eksamit: lugemisülesannet ja kirjutada arutlevat kirjandit.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kõnelemine ja kuulamine. Keeleline väljendusrikkus mõtteid, tundeid ja hinnanguid väljendades. Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses. Kirjutamine. Teksti kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal. Tarbetekstide koostamine. Õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste kordamine. Lugemine. Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine. Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). Teabeotsingu oskuste tõhustamine.

Hindamine:

kõik tööd on võrdse kaaluga (eesti keele õigekiri – lühikesed tööd kordamisteemade peale, eksami ülesanded, sh proovieksam). Proovieksam: eesti keele riigieksami juhendid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursusehinne kujuneb kursuse jooksul saadud hinnetest. Kui mitterahuldavaid (2) või nõrku (1) hindeid on kaks või rohkem, tuleb kursusehinne mitterahuldav. Kui üks töö on sooritatud mitterahuldavale hindele või sooritamata, siis ei ole kursusehinne kõrgem kui rahuldav (3). Kooliastme hinne: aluseks on gümnaasiumi eesti keele kursuste keskmine hinne, see, mis hinnet on kõige rohkem; kui hinne on kahevahel, siis kaalukamad on 12. klassi eesti keele kursuse hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

kokkuleppel õpetajaga ja järelevastamise ajal. Mitterahuldavat kursusehinde parandamist arutab õppenõukogu (arvestustöö kõigi teemade peale).

Õppematerjalid:

EKI („Eesti keele käsiraamat“, erinevad EKI sõnaraamatud jm), õpetaja koostatud töölehed. M. Kumpase, A. Mundi ja M. Rossi õpik ja töövihik „Johannes 3

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.