Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kultuurisuuna tutvustuskursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Kultuurisuuna tutvustuskursus
Nimetus: Kultuurisuuna tutvustuskursus
Õpetaja: Heily Soosaar
Klass: 10KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

8 (2×70 min) kontaktkohtumist kultuurisuuna eri valdkondade
õppejõududega, õppekäik Viljandi kultuuriakadeemiasse (3×45 min),
kursusetöö kaitsmine (2×70 min)

Eesmärgid:

Anda ülevaade kultuurivaldkonna erialadest.
Tutvustada Tartu Ülikooli õppehooneid ja erialaspetsiifilisi asutusi.
Suunata õpilast mõtlema edasistele karjäärivõimalustele gümnaasiumis
valitud õppesuunal. Arendada kriitilist mõtlemist, suulise eneseväljenduse
ja avaliku esinemise oskust.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) tunneb humanitaarvaldkonna põhiolemust;
2) on arendanud silmaringi oluliste valdkonna (õppe)asutuste ja
esindajate osas;
3) oskab ennast analüüsida ja seostada konkreetse valdkonna
tegevusega;
4) teeb järeldusi õppesuuna valiku ja karjäärivõimaluste kohta;
5) on arendanud üldistamisoskust;
6) oskab avalikult esineda ja teha olukorrale vastavalt keelelisi
valikuid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppejõudude juhendamisel toimuvad loengud,
välitegevused ja õpitoad erinevates kohtades järgnevatel teemadel.
Humanitaarvaldkonna tutvustus, ringkäik kolledžis ja instituutides
Digiõppevahend „Ajalugu ekraanil“
Kultuurilised ja usulised erinevused
Õppekäik Viljandi kultuuriakadeemiasse
Performatiivsuse jõud ja vahendid
Etnoloogia, antropoloogia, kultuuriteadused ning vaatlus kesklinnas, selle
analüüsimine
Huvitav arheoloogia
Ringkäik ja osakondade tutvustused Eesti kirjandusmuuseumis
Rahvausund: minevik ja tänapäev
Rahvameditsiin ja loitsud: minevik ja tänapäev
Kursusetöö (õpimapp) kaitsmine

Hindamine:

Hindamisel võetakse arvesse
osalemist loengutes, töötubades, õppekäikudel; õpimapi koostamist ja
selle avalikku kaitsmist.
Õpilane kirjutab ette antud struktuuri järgides igast kohtumisest ülevaate ja kursuse kui terviku põhjal kriitilise analüüsi, koostab läbimõeldud struktuuri silmas pidades õpimapi.
Õpilane valmistab ette suulise esinemise kaitsmiseks.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphinne kujuneb loengutest, õpitubadest, õppekäikudest osavõtu, õpimapi kvaliteedi ja avaliku kaitsmise põhjal.
Kui õpilane on puudunud 4-5 tundi, ei saa olla kursusehinne kõrgem kui
„hea“; 6-9 tundi, siis „rahuldav“; 10 ja rohkem tundi, siis „mitterahuldav“.
Kaitsmiskomisjonile jääb õigus tõsta hinnet suurepärase mapi ja
esinemise korral, kui õpilane on puudunud mõjuval põhjusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Ei ole võimalik. Kaitsmisele
mitteilmumine tuleb kõne alla üksnes mõjuval põhjusel, mis tuleb
aineõpetajaga enne kooskõlastada.

Õppematerjalid:

Õppejõudude slaidid, infomaterjalid.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime