Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kirjandus antiigist 19. sajandini

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Kirjandus
Nimetus: Kirjandus antiigist 19. sajandini
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 kontakttundi

Eesmärgid:

Anda ülevaade maailma kirjanduse ajaloost antiigist 19. sajandini, tutvuda eesti kirjandusloo algusega. Kursuse vältel tegelevad õpilased kirjandustekstide tõlgendamisega.

Õpitulemused:

Õpilane:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
2) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse arenguperioodidega;
3) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
4) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost eesti või maailmakirjandusest, tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Maailma loomise müüdid, eri rahvaste loomismüüdid. Kirja ja kirjanduse sünd. Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles jt). Kirjanduse põhiliikide ja žanride teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule ja draama jm). Renessansikirjandus (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Thomas More, William Shakespeare). Barokk-kirjandus. Klassitsistlik kirjandus (Molière). Valgustuskirjandus (Johann Wolfgang Goethe jt). Romantism (Prosper Mérimée, Aleksandr Puškin jt). Realism ja naturalism (Fjodor Dostojevski, Émile Zola jt). Realistlik draamakirjandus (Henrik Ibsen, Anton Tšehhov jt). Eesti kirjanduse lätetel. Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus (Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku kirjanduse algus (Juhan Liiv, Eduard Vilde). Valik arutlusteemasid: muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse: arhetüüpsed teemad ja motiivid, arhetüüpsed süžeed ja tegelased; tegelaste eetilised sihid, sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid; jumalausu (kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed ning konfliktid; rahvuskirjandus kui rahvuskultuuri kestmise tagatis, rahvuslikud väärtused: keel ja kultuur; looduse kujutamine kirjanduses; mõistuse ning tunnete tasakaal ja konflikt inimeses; igavesed väärtused ning idealistlikud unistused; humaansed ideaalid: vabadus ja armastus jne.
Käsitletavaid mõisteid: antiikkirjandus, arhetüüp, draama, dramaatika, eepika, eepos, klassitsism, kultuur, lüürika, müüt, naturalism, novell, realism, renessanss, romaan, romantism, saaga, sonett, sümbolism, utoopia, valgustus.

Terviklikult tuleb lugeda: William Shakespeare „Hamlet“, Prosper Merimee „Carmen“, Henrik Ibsen „Nora ehk Nukumaja“, Oscar Wilde "Dorian Gray portree" + tekstikatkendid (müüdid), lühemad novellid (Boccaccio)

Hindamine:

Kirjandusteoste analüüs (4 tööd) + lühem teooriatöö: viie töö keskmine hinne moodustab kursusehinde.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus on arvestatud, kui 3 tervikteost on vastatud positiivsetele hinnetele. Kui hinnete seas on "1" või "2", siis kursusehinne on max "3". 

Kooliastme hinne: aluseks on gümnaasiumi kirjanduse kursuste keskmine hinne, see, mis hinnet on kõige rohkem; kui hinne on kahevahel, siis kaalukamad on 12. klassi kirjanduse kursuse hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Neljapäeval järelevastamise ajal. Konsultatsioon on kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

A. Nahkur „Kirjandus antiigist renessansini“, A. Nahkur „Kirjandus barokist romantismini“, A. Nahkur "Realismist postmodernismini", Monika Undo "Müüdi anatoomia", töölehed ja muu materjal õpetaja käest + kirjandusteosed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime