Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel I

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel I
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 10LO, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust B2 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab kirjutada ametlikku kirja, samuti CVd ja kaaskirja; oskab end korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, tulevikus ja olevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi; oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ning tingimuslauseid; saab aru nii helisalvestistest kui suulisest kõnest. Sõnavara teemad: loodus ja keskkond, raamatud, filmid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut.

Hindamine:

Õpilased sooritavad iga õppetüki (Unit) lõpus kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 90%-100% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Lisaks saavad õpilased hindeid "jooksvalt" – tunnitööd, jutustamine, kodused tööd, monoloog jne millest moodustub kursuse lõpuks arvestuslik hinne. Kui õpilane puudub kursuse jooksul neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50% Kui hinnete keskmine jääb Stuudiumis kahe hinde vahele, on määrava tähendusega eelpool mainitud protsessihinne, kuna see koosneb 10+ märkmest/hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel õpetajaga või selleks kooli poolt võimaldatud ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Student's Book, Workbook, Teacher's Book, Class Audio CD-s

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime