Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:1
Aine:Kirjandus
Nimetus:Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine
Õpetaja:Helle-Mari Märtson
Klass:10LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 (70-minutilist) tundi

Eesmärgid:

Õpilane
1) analüüsib ilukirjandust erinevatest vaatepunktidest lähtudes;
2) seostab tervikteoses käsitletavaid probleeme tänapäeva ühiskonnas toimuvaga, suhestub, tõlgendab ja oskab tuua paralleele iseendaga;

3) loeb läbi kolm tervikteost ja lühemaid tekste (novelle, artikleid)
4) planeerib oma aega, arvestab tähtaegadega ja peab neist kinni;
5) töötab rühmas efektiivselt, on kaasatud, näeb oma rolli, mõistab seda ja annab vajaliku panuse;
6) väljendab oma mõtteid suuliselt ja kirjalikult, põhjendab ja argumenteerib

Õpitulemused:

Õpilane
1) on tutvunud kursuse jooksul käsitletavate teoste autorite loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;
2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid (nimetab teema ning põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte);
4) on läbi lugenud ja analüüsinud kolm-neli pikemat proosateost, lisaks novelle eesti ja välisautoritelt;
5) oskab rakendada tervikteoste lugemise kogemust loovalt ja praktiliselt.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul käsitletakse järgmiseid teemasid.
1. Kirjanduse olemus ja roll, fiktsionaalsus ja faktuaalsus
2. Autorikeskne vaatenurk kirjandusele
3. Lugejakeskne vaatenurk kirjandusele
4. Tekstikeskne vaatenurk kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine
5. Teos kui struktuurne tervik
6. Tekstikeskne vaatenurk kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine.


Lisaks analüüsitakse tunnis tervikteoseid, mille õpilane on iseseisvalt läbi lugenud. 

Hindamine:

Kursuse jooksul pannakse 5 arvestuslikku hinnet:

1. Vabalt valitud krimiteose sisu ja teooria töö; 

2. novellianalüüsi töö;

3. Remarque'i vabalt valitud teose põhjal kirjutatud kirjand;

4. Tammsaare teose "Põrgupõhja uus vanapagan" sisu ja teooria töö;

5. proosa- ja luuleteksti analüüsi töö keelekujunditest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb viiest arvestuslikust hindest. Kui üks töödest on sooritatud hindele "1" või "2"/on sooritamata, on maksimaalne kursusehinne "3", olenemata teiste tööde hinnetest. Kui hindega "1" või "2" on hinnatud kaks või rohkem tööd, on kursuse koondhinne "2" (mitterahuldav". 

Kooliastme hinne kujuneb kõigi kolme aasta kirjandushinnete keskmisest hindest, kusjuures 12. klassi kursusehinded omavad suuremat kaalu. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on võimalik töid puudumise või negatiivse soorituse korral järele vastata kahe nädala jooksul alates võlgnevuse teada saamisest/tekkimisest. Kui töö sellises ajavahemikus järeletegemine on mingil põhjusel võimatu/raskendatud või õpilane vajab ajapikendust, tuleb kokkulepe selleks saavutada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates võlgnevuse tekkimisest/hinde teada saamisest. Vastasel juhul saab tegemata tööst hinne “1”, mis ei kuulu järele vastamisele. Jooksvaid tunnihindeid järele ei vastata.

Õppematerjalid:

Sirje Nootre “Kirjanduse kõnetus” (õpik)
Sirje Nootre „Kirjanduse kõnekus. Gümnaasiumi töövihik“ I ja II osa
E. Lepik, E. Kess “Maailm veetilgas”
Lisaks kursusel loetavad tervikteosed

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.