Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Loogika

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Loogika
Nimetus: Loogika
Õpetaja: Mart Kallaste
Klass: 12IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi – üks tund 70 min

Eesmärgid:

Saada ülevaade diskreetse loogika põhilistest seadustest, lausearvutusest, algoritmide keerukusest, paradoksidest ning süllogismidest.

Tautoloogia mõiste.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb lühikirjelduses olevaid mõisteid ja nende sisu.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Loogika seadused. Tõeväärtus. Lausearvutus.
Lausearvutuse valem. Loogilised tehted: eitus, konjunktsioon,
disjunktsioon, implikatsioon, ekvivalents. Tarvilikkus. Piisavus.
Kvantifitseerimine. Kehtestatavus. Järeldumine. Valemite
teisendamine. Kontaktskeemid. Süllogismide analüüs.

Hindamine:

Arvestuslik kursus: lubatud puudumisi ainult haiguse tõtte 2-l reedel ehk 4 õppetunnist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Arvestuse tingimused:
1. kahest reedest so 4st ainetunnist võib olla puudutud haiguse tõttu;
2. muudel põhjustel puudumise korral vabandab puudumise suuline ülesandelahenduse esitlus tunnis, mida märgitakse jooksva tunni juures tähega A;
3. kui õpilane on osalenud kõigis tundides või tunnid on puudutud aktsepteeritud põhjusega, siis on kursus "arvestatud".
Arvestuste nädala on võimalik vastata LAUSEARVUTUSE arvestustööd (test ja loogika ülesanded).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestustöö  arvestustenädalal või loogiline essee probleemi lahendamisel.

Õppematerjalid:

e-koolikott: loogika valikkursus. Isiklik konspekt.

TERA konspekt – juurdepääs olemas.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime