Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Riigikaitseõpetus I (teooriakursus)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1, 2
Aine: Riigikaitse
Nimetus: Riigikaitseõpetus I (teooriakursus)
Õpetaja: Tõnis Asson
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 õppetundi 70 minutilist

Eesmärgid:

anda esmased teadmised riigikaitse korraldusest;
panna alus riigikaitse kui terviku mõistmisele;
kujundada kodanikuteadlikkust;
süvendada kaitsetahet ja valmisolekut vajaduse korral riiki kaitsta;
aidata kujundada hoiakuid riigikaitse vajadusest ja võimalikkusest;
arendada praktilisi oskusi luues eeldused efektiivseks osaluseks oma kodumaa, kodu ja lähedaste kaitsel.

Õpitulemused:

riigikaitse korralduse, seaduste, arengukavade ja aluste tundmine;
rahvusvaheliste organisatsioonide tundmine;
oskus hinnata riigi rahvusvahelises koostöös osalemist;
teadmised Kaitseväe ja Kaitseliidu kohta;
kaitseväelase elukutse, Kaitseväe ja Kaitseliidu väärtustamine;
oskus analüüsida rahvusvahelist olukorda;
oskus tegutseda grupi koosseisus;
praktiliste tegevuste ohutuse tagamise põhialuste tundmine.
Õpilased mõistavad riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega, tunnevad riigikaitse korraldust, kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid, NATO kollektiivse kaitse põhimõtet ning riigikaitset reguleerivaid õigusakte, kodanikukaitse põhimõtteid, tunnevad huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu, on omandanud esmased oskused relvade ohutuks käsitlemiseks, suudavad anda esmaabi, kriisiolukordades käituda ja tegutseda, teavad topograafia põhialuseid, orienteeruvad maastikul kaardi ja kompassiga ning käituvad keskkonda säästvalt.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

ülevaade EV julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, riigikaitse juhtimisest ning eesmärkidest. Antakse vastused järgmistele küsimustele: Milliste ohtude eest ja miks peab riiki kaitsma?; Kes kaitsevad riiki?; Kuidas riigikaitset korraldatakse? Õppuritele antakse esmased teadmised Eesti riigikaitse korraldusest ning kaitseväeteenistusest, kaitseväe ja kaitseliidu ülesehitusest. Käsitletakse kodanikukaitset, esmaabi, relvaohutust, militaartopograafiat, otsuse vastuvõtmis-, planeerimis- ja juhtimisprotsessi. Tehaks ülevaade oluliste valdkondade toimimise alustest, mis on eelduseks praktilise kursuse alustamisel tagamaks läbiviimise ohutust. Lisaks toimub praktliline relvaõpe ning ekskursioon väeosaga tutvumiseks. Iseseisvad kodutööd keskenduvad teemadega soenduvate materjalide läbitöötlemist valmistumaks grupiaruteludeks seminari formaadis.
Iseseisvate tööde loetelu:
„Kuidas valmistuda kriisiolukordadeks?“
„Rahvusvahelised organisatsioonid“
„Riigikaitse arengukava 2017-2026“

Hindamine:

kursusi hinnatakse mitteeristuvalt (arvestatud/mittearvestatud), mis põhineb tundides käimisel ja aktiivsel osalusel. Teooriakursuse läbimine annab õiguse kanda vormiriietusel käiseembleemi "Riigikaitseõpetus" ning osaleda praktilisel kursusel „Riigikaitseõpetus II“, mis viiakse läbi kolmepäevase välilaagrina. Peale mõlema kursuse läbimist omistatakse õpilasele riigikaitseõpetuse rinnamärk. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

ainekava (programmi) täitmine täies mahus, aktiivne osalus, kodutööde esitamine põhjusega puudumiste kompenseerimiseks.
Õppetöös osalemine – kui õpilane puudub põhjuseta rohkem kui neljast ainetunnist on hinnang MA (mittearvestatud). Apelleerimine toimub vastavalt kehtestatud korrale.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

määratud ajal või kokkuleppel.

Õppematerjalid:

Riigikaitse õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele. [Tallinn]:
[Kaitseministeerium], 2019.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime