Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inimene ja religioon

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Inimene ja religioon
Nimetus: Inimene ja religioon
Õpetaja: Liina Raudvassar
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 11IT, 11KU, 11LO, 11TE, 12IT, 12KU,
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi.

Eesmärgid:

Pakkuda osalejatele tuge enda maailmavaatelistes otsingutes. Läbi dialoogi ja õpilaste poolt üles tõstetud eksistentsialistlike küsimuste kaardistatakse laiemalt Euroopa, kitsamalt Eesti religioosne maastik ning otsitakse selles inimese ja religiooni kokkupuudet. Analüüsitakse religioonide olemust ja rolli ühiskonnas ja üksikinimese elus.

Õpitulemused:

Kursusel läbinu:

– oskab näha religiooni rolli inimese ja ühiskonna elus;

– analüüsib jõukohaselt religioosseid tekste;

– anlüüsib religiooniga seotud konflitide põhjust, tunneb ära eelavamusliku ja sildistava suhtumise;

– oskab näha religiooni, väärtuste ning moraalsete tõekspidamiste seoseid üksikisiku ja ühiskonna elus;

– tunneb lihtsamaid religiooni teadusliku uurimise viise ja meetodeid ja oskab mõnda nendest rakendada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õpime tundma religiooni väljendumist kultuuris, ühiskonnas, üksikinimese elus. Lähtume teemade käsitlemisel usu- ja mõttevahetuse põhimõttest. Õpime analüüsima isiklikke väärtushoiakuid ja maailmavaatelisi tõekspidamist. Läbivateks üksikteemadeks on: religiooni põhimõisted, sissejuhatus religioonifilosoofia probleemidesse, sissejuhatus võrdleva usundiloo küsimustesse, sissejuhatus religioonipsühholoogia küsimustesse.

Hindamine:

Kursus lõpeb hindega. Positiivse hinde saamiseks tuleb sooritada vähemalt kolm hindlelist ülesannet:

– individuaalne kodutöö

– etteantud teemal referaat ning selle põhjal miniettkande esitlus klassi ees

– kursuse materjali kokkuvõttev test

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Positiivse kursusehinde saamiseks on vaja sooritada vähemalt kolm hindelist üksikülesannet. Nende sooritamist on võimalik asendada mahukama üksiktööga, mille sisuks on essee ühe religioosse probleemi tutvustamisest ja oma käsitluse pakkumisest. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Toimub õpilase ja õpetaja omavahelise kokkuleppe alusel. 

Õppematerjalid:

T. Jürgenstein, O.Schihalejev "Usundimaailma suured küsimused", Koolibri2011

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime