Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: inglise keele 3. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: inglise keele 3. kursus
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on läbinud eelnevad kaks kohustuslikku kursust.

Maht:

20x70min

Eesmärgid:

Arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles.

Õpitulemused:

Õpilane oskab kasutada ametlikku kirjakeelt kirja kirjutamiseks (letter of application).
Õpilane saab aru ingliskeelsetest kuulamis- ja lugemistekstidest.
Õpilane oskab kasutada erinevaid modaalverbe (can, should, must jne.), ning oskab moodustada relatiivlauseid.
Õpilane teab B2+ ja C1 taseme sõnavara ning teab nende sõnade hääldust ja kirjapilti, et neid kasutada nii kõnes kui ka kirjas.
Õpilane oskab oma mõtteid väljendada inglise keeles, kasutades ka tunnis õpitud sõnavara ja grammatikat.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele. Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on tervis ja sport. Kõik rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisharjutused on seotud tervise ja spordi teemaga.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd, millest kaks on 70. minutilised testid, mis koosnevad kuulamis-, lugemis-, grammatika- ja sõnavaraharjutustest. Samuti kirjutab õpilane hindelise tööna ametliku kirja (letter of application).

Testide hindamisskaala on järgnev:
90% -100% hinne 5
75% – 89% hinne 4
50% – 74% hinne 3
20% – 49% hinne 2
0% – 19% hinne 1

Ametliku kirja hindamisjuhend on leitav alloleval lingil:

https://innovesa.sharepoint.com/sites/SA_Innove_testide_keskus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksamid%2FInglise%20keel%2F2015%2FKirjutamisosa%20hindamisskaala%20%28RE%20inglise%20keel%202015%29%2Epdf&viewid=d485cc14%2D3553%2D49f3%2Da6e6%2Dedc0a7da7f9f&parent=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksamid%2FInglise%20keel%2F2015

Hindeliste tööde toimumise ajad:

September 2022: Test 1

Oktoober 2022: Test 2

November 2022: ametlik kiri

 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Ükski hindeline töö ei tohi olla tegemata või hinnatud hindega üks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6.tund. Kuulamisharjutuste vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

New Headway Upper-Intermediate õpik, töövihik, CD, iTools; lisamaterjalid: õpikud Gold Experience B2, Gold Experience B2+, C1 ja Complete Advanced

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.