Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel I

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2, 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel I
Õpetaja: Mait Samuel
Klass: 10IT, 10KU, 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine)
Parendada keelekasutust B2 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab kirjutada ametlikku kirja, oskab end korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, tulevikus ja olevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi; oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ning tingimuslauseid; saab aru nii helisalvestistest kui suulisest kõnest. Sõnavara teemad: loodus ja keskkond, raamatud, filmid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi. Lisaks kursuse käigus läbitud teemad tõstavad õpilaste teadlikkust kaasa rääkimaks reisimise, raamatute ja filmide, meedia, enesejuhtimise ning ettevõtlikkuse teemadel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse akadeemilisele kirjakeelele ja loomulikule keelekasutusele.
Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.

Hindamine:

Õpilased sooritavad iga õppetüki (Unit) lõpus kirjaliku kokkuvõtva testi.
Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 0–100% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “5”; 75–89% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “4”; 50–74% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “3”; 20–49% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “2”; 0–19% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “1”. Lisaks saavad õpilased hindeid "jooksvalt" – tunnitööd, jutustamine, kodused tööd, monoloog jne millest moodustub kursuse lõpuks arvestuslik hinne.

Kui õpilane puudub kursuse jooksul neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.
 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50% Kui hinnete keskmine jääb Stuudiumis kahe hinde vahele, on määrava tähendusega eelpool mainitud protsessihinne, kuna see koosneb mitmest hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel õpetajaga või selleks kooli poolt võimaldatud ajal.

Õppematerjalid:

Õpik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Upper Intermediate 
Töövihik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Upper Intermediate 

Lisaks: Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime