Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Psühholoogia

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Psühholoogia
Nimetus: Psühholoogia
Õpetaja: Birgit Malken
Klass: 10ME
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

vähemalt 18 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Psühholoogia kursusega taotletakse, et:

 1. õpilasel tekiks huvi psühholoogia kui sotsiaalteaduse suhtes ning et õpilane saaks esmase ülevaate põhilistest psühholoogia uurimisvaldkondades ja nende omavahelistest seostest;
 2. õpilane saab ülevaate põhilistest psühholoogilistest seaduspärasustest ja mehhanismidest;
 3. kursusel omandatu aitaks mõista ja analüüsida oma käitumist ning selle tagamaid ja rakendada psühholoogiateadmisi eluliste probleemide lahendamisel
Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja:

 1. mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, motivatsiooni, isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi ning tunneb neid enda ja teiste käitumises;
 2. teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku teadmist tavateadmisest psühholoogias;
 3. tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone;
 4. oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja õpioskuste arendamisel;
 5. mõistab inimese erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi;
 6. analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus;
 7. mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 1. Sissejuhatus psühholoogiasse. Psühholoogiateadus. Uurimismeetodid. Eetika.
 2. Käitumise bioloogilised alused: närvisüsteem. Närviraku ehitus ja talitus.
 3. Taju ja tähelepanu
 4. Mälu.
 5. Õppimine ja mõtlemine: klassikaline ja operantne tingimine. Sotsiaalne õppimine.
 6. Emotsioonid ja motivatsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid. Vajadused, eesmärgid, motivatsioon. Saavutusvajadus.
 7. Individuaalsed erinevused ja isiksus.
 8. Sotsiaalsed protsessid.
 9. Psühhopatoloogia. Biopsühhosotsiaalne mudel.
Hindamine:

Õppeülesannete juhendid ja hindamiskriteeriumid on ära toodud Stuudiumis.

 1. õpimappide sissekanded (6)
 2. rühmatöö
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursuse lõpphinne on eristav. Lõpptulemus kujuneb hinnete aritmeetilise keskmise teel. 

Hindamine:

„5“ – juhendi järgi kõik vastatud

„4“ – esinevad üksikud puudujäägid

„3“ – töö on esitatud, esineb olulisi puudujääke

„2“ – töö on esitatud, ei vasta nõuetele

„1“ – töö on tegemata

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata hindelised õppetegevused tuleb sooritada hiljemalt kahe nädala jooksul peale „T“ välja panemist Stuudiumis.

Õppematerjalid:

Kursuse läbimist toetavad õpikud „Psühholoogia gümnaasiumile“ (Allik jt, 2002) ja „Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik“ (Uljas, Rumberg, 2002) ning „Psühholoogia“ (Gleitman, 2014) ning täiendavad materjalid, mis on koondatud Stuudiumi.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime