Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 3D modelleerimine II

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: 3D modelleerimine
Nimetus: 3D modelleerimine II
Õpetaja: Ave Kodar
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

25 õpilast rühmas

Maht:

19 auditoorset tundi (19×70 min), kursus koosneb 100%​ praktilistest töödest.

Eesmärgid:

3D modelleerimise edasijõudnute kursusel keskendume low poly stiilis objektide modelleerimisele – sellised mudelid on stiliseeritud ja koosnevad üsna väikesest arvust hulknurkadest ehk polügoonidest. Praktikumide käigus modelleerimine tervikliku elutoa stseeni, multikamajade stseeni, veidike loodust ja ühe karakteri. 

Õpitulemused:

Kursuse​ ​läbinud​ ​õpilane:

1) oskab​ ​kasutada​ ​Blenderi ​programmi​ ​keerukamate​ ​3D​-mudelite
modelleerimiseks ja tekstuurimiseks;

2) tunneb​ ​3D​-ruumis ​modelleerimise​, tekstuurimise ja ​valgustamise keerukamaid võtted​ ​ning​ ​kvaliteetse pildi renderdamise jaoks vajalikke​ ​tegevusi;

3) oskab iseseisvalt modelleerida stiliseeritud 3D-mudeleid ja on omandanud baasoskused karakteri modelleerimise osas.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel​ ​käsitletakse​ ​3D​-​modelleerimise keerukamaid konstruktsioone​ ​ja​ ​tutvustatakse​ ​antud​ ​ainevaldkonda​ ​kuuluvaid silmaringi​ ​arendavaid​ ​teemasid.

Hindamine:

Kursuse hindamine on arvestuslik.​ ​Lõplik koond​arvestus moodustub​ ​100%​ vahearvestuste alusel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb arvestusliku hindena. Praktikumitööd 1-6 annavad igaüks ühe arvestuse, koondarvestuse saamiseks on vajalik esitada kõigi 6 praktikumi tööd.

NB! Kui õpilane esitab õpetajale praktikumi jooksul teha tuleva isikliku töö käigus valminud tööfaili asemel plagiaadi (kaasõpilase tehtud töö või mõnest muust allikast pärit tööfaili), peab ta kirjutama selgituskirja. Vastavalt selle sisule toimub koos õppealajuhatajaga otsustamine, kas õpilasel on võimalik vastav töö järgi teha või mitte. Kui on, siis tuleb õpilasel teha ja esitada täiesti uus töö, mille määrab õpetaja.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kahe​ ​nädala​ ​jooksul​ peale kursuse​ ​lõppu,​ ​kokkuleppel​ ​õpetajaga.

Õppematerjalid:

TERA kursus 3D modelleerimine.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime