Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Funktsiooni tuletis ja selle rakendusi

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1
Aine:Lai matemaatika
Nimetus:Funktsiooni tuletis ja selle rakendusi
Õpetaja:Helgi Suurmets
Klass:12IT, 12TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Maht:

kohustuslik

Eesmärgid:

Õpilane teab tuletise mõistet, oskab leida erinevate funktsioonide tuletisi ning kasutada funktsiooni tuletist funktsiooni uurimisel; oskab lahendada ekstreemumülesandeid; leida joone puutuja võrrandit

Õpitulemused:

Õpilane oskab uurida erinevaid funktsioone. Lahendab ekstreemumülesandeid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

erinevate funktsioonide tuletise leidmise oskus, joone puutuja võrrand; funktsiooni uurimine, ekstreemumülesannete lahendamine

Hindamine:

Hindamine toimub tööde/kontrolltööde põhjal. Kõik kursuse jooksul tehtud tööd peavad olema tehtud. Ebaausaid võtteid ei tohi kasutada

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb tehtud tööde põhjal

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal või üldise järalevastamise ajal

Õppematerjalid:

L.Lepmann, T.Lepmann, K Velsker "Matemaatika XII klassile "

Riigieksami materjalid(ülesannete kogu lõpueksamiks valmistumisel; innove koduleht)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.