Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kehaline kasvatus (5. kursus)

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:1, 2
Aine:Kehaline kasvatus
Nimetus:Kehaline kasvatus (5. kursus)
Õpetaja:Kätri-Avelin Säärits
Klass:12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kõik neiud, kes pole vabastatud direktori käskkirja alusel (sportlased).

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

* Kinnistada gümnaasiumi jooksul õpitud liigutusvilumusi ja spordialaseid teadmisi
* Innustada õpilasi igapäevaselt spordiga tegelema (tervisesport)
* Õpilane mõistab kehalise aktiivsuse olulisust tervisele ja tema enda heaolule
* Õpilane omandab ainekavasse kuuluvate liikumisviiside ja spordialade tehnika (reeglid) ning suudab hinnata oma oskuste taset
* Õpilane saab kogemuse kehalise tunni planeerimisel ja läbiviimisel

Õpitulemused:

* Õpilane analüüsib oma võimete taset
* Õpilane oskab leida sooritusel tehnilisi vigu ja vajadusel kaaslasi parandada
* Õpilane jälgib sportlikus tegevuses ohutusnõudeid ja oskab abistada sagedamini juhtuvate sporditraumade korral

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kergejõustik
– Pikamaajooks ajale (NATO testi osa)
Võimlemine:
– Akrobaatika (tantsukava koostamine grupis)
– Selili istesse tõus + toenglamangus käte kõverdamine (NATO testi osa)
– Rippumine kangil
Tunni andmine
– Võimalik valida ise tunni teema (hinne)
Õpetajal on õigus teha aine sisu osas jooksvalt muudatusi.

Hindamine:

Kõik tunnis saadud hinded on võrdse kaaluga, millele lisandub kursuse lõpus suurema kaaluga aktiivsuse hinne. Kui mõni hinne jääb vastamata on õpilasel võimalus seda vastata kaks nädalat. Vastamine toimub konsultatsioonitundide ajal registreerimise alusel. Regristreerida saab kehalise kasvatuse õpetaja kabinetis või Stuudiumis kirja teel. Kui kahe nädala jooksul jääb hinne vastamata, ilmub Stuudiumisse „1“, mida enam vastata ei ole võimalik.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Aktiivsuse hinne kujuneb tunnis osalemisest:
„5“ – 90-100%
„4“ – 75-89%
„3“ – 50-74%
Alla 50% jääb kursus arvestamata.

Tervislikel põhjustel, arsti tõendiga teatud aladelt vabastatud õpilased saavad hinde asendusharjutust, referaati või kontrolltööd tehes (õpetajaga läbirääkimiste küsimus, mis oleneb hinnatavast elemendist või harjutusest).

Kõiki sooritusi hinnatakse „5“ palli süsteemis.
Hinne „5“ – õpilane sooritab harjutuse õigesti, täpselt, kindlalt,ettenähtud tempos, kergelt ja sujuvalt; mängudes on aktiivne, osav,leidlik, oskab mängida kollektiivis, tunneb ja täidab hästi mängureegleid.
Hinne „4“ – õpilane täidab harjutust õigesti, kuid mitteküllaldase kerguseja sujuvusega; mängudes on aktiivne, kuid esineb väikesi puudujääkeoskustes ja mängureeglite täitmises.
Hinne „3“ – õpilane täidab harjutuse põhiliselt õigesti, kuid pingutatult võiloiult ja mitteküllaldase kindlusega, esineb märgatavaid vigu; mänguspuudub küllaldane aktiivsus, ei arvesta küllalt kollektiivi, esinebmängureeglite rikkumisi.
Hinne „2“ – õpilane sooritab harjutuse valesti, lohakalt, esineb jämedaidvigu; mängudes on saamatu ja vähepüüdlik, ei oska mängida kollektiivis,ei tunne mängureegleid.
Hinne „1“ – õpilane ei oma mingeid teadmisi ega oskusi läbivõetudõppematerjalist.

Juhul, kui muutuvad õppetingimused, toimuvad ka muutused kursuse hindamisel.

Õpilastel, kes on omal spordialal Eesti tipus või kuuluvad rahvuskoondisesse ning treenivad suure mahuga, on võimalus taotleda kehalise kasvatuse tundidest vabastust. Selleks tuleb esitada kehalise kasvatuse õpetajale VÕTA taotlus ning treeneri allkirjastatud kirjutis treeningmahu, eesmärkide, tulemuste jms kohta. Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilast hinnatakse hindega "5".

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kursuse jooksul hinnatud elementidest ja harjutustest. Kõik hinded on võrdse kaaluga. Lisandub ka aktiivsushinne kursuse lõpus, mida võib õpetaja arvestada suurema kaaluga kursusehinde välja panemisel. 
Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete keskmisest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Igat hindelist sooritust saab järele vastata kuni kaks nädalat. Hinde sisse panemise päevast alates on võimalik hinnet järele vastata kaks nädalat. Pärast kahte nädalat võlgnevuse tekkimise ajast seda enam järele vastata ei saa. Hinne „1“ võrdsustub hindega „2“, mida arvestatakse kursusehinde panemisel. Terviseprobleemi korral on võlgnevuse likvideerimine õpetajaga kooskõlastamise küsimus.

Õppematerjalid:

* Ainealased raamatud ja artiklid
* Internetis saadaval olevad EOK pallimängude määrused

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.