Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 1. periood,6. rühm

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: 1. periood,6. rühm
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11IT, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) B2 and above tasemel. Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada videotundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskus.  Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

 

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane:
– mõistab sõnavara, mis on seotud kultuuriga (filmid, teatrid, kirjandus), emotsioonidega, elumuutustest;
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma.
 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Present, Past and Future tenses (active and passive); modals verbs (present/future, Past); modal verbs for speculation, conditional sentences; verb patterns, modals (Present, Furture and Past)

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
100% – 90% – hinne 5
89% – 75% – hinne 4
74% – 50% – hinne 3
49% – 20% – hinne 2

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Advanced" Student's Book John and Liz Soars "New Headway Advanced" Teacher's Book John and Liz Soars "New Headway Advanced" Class Audio CD-s NB! Õpilasel on kohustuslik osta John and Liz Soars "New Headway Advanced" Workbook

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime