Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 3. kursus

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:1
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:3. kursus
Õpetaja:Inga Dunderdale
Klass:11KU, 11LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärk on arendada õpilaste kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskusi inglise keeles ja parandada keelekasutust edasijõudnud tasemel. 

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vocabulary and Speaking: memories, emotional states, interactive phrases for discussing a topic, talking about films and books, relationships, life changes.

Grammar: passive and infinitive forms, narrative tenses, verbs patterns, conditionals, reporting structures.

 

 

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
100% – 90% – hinne 5
89% – 75% – hinne 4
74% – 50% – hinne 3
49% – 20% – hinne 2

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Advanced Student's Book, Solutions Advanced Workbook, Class Audio CDs.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.