Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 1. periood,9. rühm

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: 1. periood,9. rühm
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 12KU, 12LO, 12ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Omandada inglise keele oskuse tasemel, mis on vajalik võõrkeelses keskkonnas iseseisvaks suhtluseks;
– omandada lugemisvilumuse, mõista ja osata tõlgendada erinevaid tekste;
– osata ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
– tunda õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnasiuumiõpilane:
– tunneb sõnavara teemavaldkondades nagu kultuur, tervis, ja tehnoloogia;
– omab sõnavara muusikast, tehnoloogiast; oskab kasutada, oskab kasutada idiamaatilisi väljendeid;
– oskab kasutada tulevikuvorme ja tulevikuminevik, passivi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vocabulary and Language focus: Relatives and Participles, Discourse markers, advanced passive structures, Future forms, Future in the past, Linking devices, distancing the facts, metaphorical language. 

Reading: multiple choice, cross-text multiple matching, gapped text, multiple matching; 

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul kolm kirjalikku tööd (Tests), mis kontrollivad auditoorsetes õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega (viie-palli süsteemis). Kui õpilane puudub kursuse jooksul viis või enam tundi, võib õpetaja talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali kohta.
Hinnete kriteeriumid maksimaalsest võimalikust tulemusest:
90-100% – hinne „5“
75-89% – hinne „4“
50-74% – hinne „3“
20-49% – hinne „2“
0-19% – hinne „1“.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Student’s Book (i-Tool)
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Workbook
 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.