Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 6. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: 6. kursus
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 12IT, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärk on arendada õpilaste kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskusi inglise keeles ja parandada keelekasutust edasijõudnud tasemel. 

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane:
– mõistab sõnavara, mis on seotud kultuuriga, emotsioonidega, majandusega;
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma.
– kirjeldab, võrdleb ja vastandab fotosid, toob välja poolt ja vastu argumendid ning põhjendab oma arvamust.

– oskab kasutada erinevaid modaalverbe ning oskab moodustada relatiivlauseid;
– oskab kirjutada lühiesseed poolt ning vastu argumentidega.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vocabulary and Speaking: collocations of sleep, food related words and phrases, expressions related to gossips and secrets, literal and figurative language; 

Grammar: reporting verbs, modal verbs, passive structures, complex sentenses (relative clauses); 

Writing: Formal/semi formal letters, a report, a discursive essay. 

Speaking: photo comparison, presentation (eco-friendly tourism), stimulus-based discussion (describing trends, graphs and statistics). 

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul kolm kirjalikku tööd (Tests), mis kontrollivad auditoorsetes õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega (viie-palli süsteemis). Kui õpilane puudub kursuse jooksul viis või enam tundi, võib õpetaja talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali kohta.
Hinnete kriteeriumid maksimaalsest võimalikust tulemusest:
90-100% – hinne „5“
75-89% – hinne „4“
50-74% – hinne „3“
20-49% – hinne „2“
0-19% – hinne „1“.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega “puudulik” või “nõrk”, või on töö jäänud tegemata, siis õpilasel on võimalus kümne koolipäeva jooksul järele vastata gümnaasiumi poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:

Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Advanced Student's Book, Solutions Advanced Workbook, Class Audio CDs.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.