Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keele lisakursus (C1)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keele lisakursus (C1)
Nimetus: Inglise keele lisakursus (C1)
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevalt on läbitud CEPT.

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on keeleoskuse tõstmine ja Cambridge ́i Ülikooli rahvusvaheliste eksamite (CAE) tutvustamine. Kursus on
eelkõige suunatud nendele, kes on huvitatud oma keeletaseme parandamisest ja  rahvusvahelise eksami sooritamisest. Kursus sisaldab abistavat infot iga eksamiosa kohta, et kandidaadid tutvuksid eksamite ülesehituse ja erinevustega.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks on gümnaasiumiõpilane tuttav CAE eksami korralduse ja struktuuriga ning erinevate osaoskuste
ülesandetüüpidega. Õpilane teab, kuidas end eksamiks ette valmistada ja milliseid internetiallikaid selleks kasutada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul arendatakse õpilaste kuulamis-, lugemis-, rääkimis- ja kirjutamisoskusi vilunud keelekasutaja tasemel.Reading: multiple choice, cross-text multiple matching, gapped text, multiple matching; Use of English: multiple-choice cloze, open cloze, word formation, key word transformation; Writing Parts 1 and 2: a discursive essay, formal and informal writing – letters/emails, reports, proposals, articles, reviews; Listening: multiple choice, sentence completion, multiple matching; Speaking: three-way conversation between two students and one of the examiners, individual „long turn“ with brief response from partner, collaborative task/two-way conversation between the candidates and discussion of topics related to the collaborative task, answering the questions individually.

Hindamine:

 Kursus on arvestuslik ning kursuse lõpus saab õpilane hindeks A või MA. Õpilased sooritavad kursuse jooksul kaks kirjalikku tööd. 
 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 2. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Puududa ei tohi rohkem kui kolmest tunnist välja arvatud erandjuhtudel. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilane saab võlgnevused likvideerida kokkuleppel õpetajaga mitte hiljem kui arvestuse nädalal.

Õppematerjalid:

Felicity O’Dell, Annie Broadhead. Objective Advanced. Student’s Book, Third Edition
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Writing for Advanced
Cambridge English Advanced. Handbook for teachers for exams from 2015
Mark Harrison. Cambridge English Advanced Practice Tests
Peter May. Compact Advanced
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Writing for Advanced

 

 

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime