Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Elektromagnetism

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 1, 3
Aine: Füüsika
Nimetus: Elektromagnetism
Õpetaja: Hans Hubert Sams
Klass: 11LO, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

20 auditoorset tundi (üks tund 70 minutit).

Eesmärgid:

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane:

1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist loodusnähtusi kirjeldades ja seletades;

2) tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning teadvustab füüsikaga seotud elukutsete vajalikkust jätkusuutliku ühiskonna arengus;

3) väärtustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja tähtsat kultuurikomponenti;

4) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite arengut ja paratamatut piiratust;

5) kogub ning analüüsib infot, eristades usaldusväärset teavet infomürast ja teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 

6) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid ning rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesandeid lahendades;

7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga;

8) kasutab füüsikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja

igapäevaprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes. 

 

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab mõisteid laeng, elektrivool ja voolutugevus ning valemi I = q/t tähendust;

2) võrdleb mõisteid aine ja väli;

3) seostab elektrostaatilise välja laetud keha olemasoluga, rakendades valemit E = F/q

4) kasutab probleeme lahendades Coulomb’i seadust F = k*q*q/r^2;

5) kasutab probleeme lahendades seoseid U = A/q, phi = E_pot/q, E = U/d ja U = phi – phi;

6) rakendab superpositsiooni printsiipi elektrostaatilise välja E-vektori konstrueerimisel etteantud punktis;

7) teab, et kahe erinimeliselt laetud paralleelse plaadi vahel tekib homogeenne elektriväli;

8) teab, et magnetväljal on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalikku tekitajat: püsimagnet ja

elektrivool, ning rakendab valemit B = F/(Il)

9) kasutab probleeme lahendades Ampere’i seadust F = K*I*I*l/r

10) määrab sirgvoolu tekitatud magnetinduktsiooni suuna etteantud punktis;

11) kasutab valemit F = B I l sin a ning Ampere'i jõu suuna määramise eeskirja;

12) rakendab probleeme lahendades Lorentzi jõu valemit F = q v B sin a ning määrab Lorentzi jõu suunda;

13) seletab pööriselektrivälja tekkimist magnetvoo muutumisel, rakendades induktsiooni elektromotoorjõu mõistet;

14) võrdleb generaatori ning elektrimootori tööpõhimõtteid;

15) selgitab elektri- ja magnetvälja energia salvestamise võimalusi.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Elektrilaeng. Elementaarlaeng. Laengu jäävuse

seadus. Elektrivool. Aine ja väli. Coulomb’i seadus.

Väljatugevus. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse

seos. Välja visualiseerimine, välja jõujooned. Väljade liitumine,

superpositsiooni printsiip. Homogeenne elektriväli kahe erinimeliselt

laetud plaadi vahel, kondensaator. Püsimagnet ja vooluga juhe. Ampere’i

jõud. Magnetinduktsioon. Liikuvale laetud osakesele mõjuv Lorentzi jõud.

Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge.

Elektromagnetiline induktsioon. Induktsiooni elektromotoorjõud.

Magnetvoog. Faraday induktsiooniseadus. Elektrimootor ja generaator.

Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. Induktiivpool. Homogeenne magnetväli

solenoidis. Elektri- ja magnetvälja energia.

Elektromagnetlainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. Nähtava valguse

värvuse seos valguse lainepikkusega vaakumis. Elektromagnetlainete

amplituud ja intensiivsus. Difraktsioon ja interferents, nende

rakendusnäited. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja seos valguse

kiirusega. Valguse dispersioon. Spektroskoobi töö põhimõte.

Spektraalanalüüs. Polariseeritud valgus, selle saamine, omadused ja

rakendused. Valguse dualism ning dualismiprintsiip looduses. Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja

luminestsents.

 

Hindamine:

Hinnatakse sisututvustuses toodud mõistete teadmisi ja ülesannete lahendamise oskusi. Lisaks hinnatakse ka temaatikast arusaamist ning oskusi leida rakendusi läbitud teemadele. Kursuse jooksul tehakse 2 kontrolltööd, tunnikontrolle, plakati esitlust ja praktilisi töid.

“5” – 90…100%

“4” – 75…89%

“3” – 50…74%

“2” – …49%

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne moodustub:

  • kontrolltööd (kohustuslik pos hinne) 30 + 30%
  • plakat (kohustuslik pos hinne) 20%
  • praktiline töö (kohustuslik pos hinne) 20%
  • jooksvad hinded annavad lisa %

Kursuse hinne muudustab 1/5 kooliastme hindest. 

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Parandada saab kõiki hindeid, aga arvesse läheb viimane sooritus. Kontrolltöid saab järele vastata ette nähtud järelvastamise ajal. Järeltöö tuleb teha 2 nädala jooksul peale töö toimumist.  Praktilisi töid saab järele vastata konsultatsioon ajal või peale tunde.

 

Õppematerjalid:

K. Tarkpea, E. Voolaid.

Elektromagnetism. (opik.fyysika.ee)"

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime