Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Robootika

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1, 3
Aine: Robootika
Nimetus: Robootika
Õpetaja: Hans Hubert Sams
Klass: 10TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

20​ tundi, millest 1 tund iseseisvat tööd ja 8 tundi projektitööd

Eesmärgid:

Tekitada õpilastes huvi nüüdisaegsete tehnoloogiate eesmärgipärase kasutamise vastu. Anda ülevaade robootikast, erinevatest anduritest ja mootoritest ning nende tööpõhimõtetest Lego EV3 robotite ehitamise ja programmeerimise näitel koos töö dokumenteerimisega.

Õpitulemused:
  1. Õpilane tunneb robootika terminoloogiat, põhimõisteid ning alusprintsiipe, oskab analüüsida robootikaalaseid materjale ning anda ülevaadet leitust;
  2. Õpilane tunneb erinevate andurite ja täiturite ehitust ning füüsikalisi toimeprintsiipe; 
  3. Õpilane oskab projekteerida, valida komponente ja valmistada dokumentatsiooni järgi lihtsa roboti;
  4. Õpilane oskab programmeerida robotit vähemalt ühes programmeerimiskeeles erinevate ülesannete lahendamiseks. 
  5.  Õpilane oskab oma loodud toodet dokumenteerida;

  6. Õpilane oskab teha koostööd, oma loodud toodet esitleda ja tutvustada;

  7. Õpilane oskab kasutada IKT vahendeid igapäevaelus, õpingutes ja töös;

  8. Õpilane on motiveeritud ennast täiendama ning tehnikateaduste valdkonnas edasi õppima.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Robootikasüsteemi projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine. Kontrollerite arhitektuur, ehitus ja käsustik (kontrolleril teksti ja piltide kuvamine, nuppude ja taustavalgustuse kasutamine).  Ülevaade anduritest ja nende kasutusaladest (ultraheli-, värvi-, puute- ja güroanduri kasutamine lihtsamatel juhtudel; kõlari kasutamine ning helide esitamine). Mootorite kasutamine, liikumine ja pööramine. Kontrolleri programmeerimine, programmi silumine ja kompileerimine (omistuslause, tingimuslause ja tsükkel).  Robootikaprojekti planeerimine, ohutushoid, dokumenteerimine, projekti läbiviimine ja esitlemine.

Hindamine:

Kursusehinne kujuneb kolmest osast: tunniülesanded, uudise esitlus ja projektitöö. Tunniülesannetest pannakse kokku 1 koondhinne. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamisele pääsemise tingimuseks on kõikide tunniülesannete ära lahendamine. Sellega saab kursusehinde "3". 

Kursusehinde "4" saamiseks tuleb lisaks tunniülesannete lahendamisele, esitleda ühte uudist ja teostada projektitöö rahuldaval tasemel.

Kursusehinde "5" saamiseks tuleb lisaks tunniülesannete lahendamisele, esitleda ühte uudist ning teostada projektitöö väga heal tasemel.

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

Moodle kursuse Robootika materjalid,

kursuse slaidid,

iseseisva töö jaoks uurimismaterjalid internetist,

LEGO® MINDSTORMS® EV3 ülesannete kogumik,

https://education.lego.com/en-us/middle-school/intro/mindstorms-ev3

http://bit.ly/2Lcdicz

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime