Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Vastupidavus ja üldkehaline ettevalmistus

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:1
Aine:Kehaline kasvatus
Nimetus:Vastupidavus ja üldkehaline ettevalmistus
Õpetaja:Geio Heil
Klass:
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

Arendada õpilaste kehalisi võimeid
Parandada õpilaste vastupidavust
Anda õpilastele teadmisi kehalise aktiivsuse tähtsusest tervisele

Õpitulemused:

Õpilane oskab analüüsida oma vastupidavusvõimekust
Õpilane suudab parandada nii enda kui kaasõpilase tehnilisi vigu üldkehaliste harjutuste sooritamisel

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vastupidavust mõõdetaks kehaliste testidega:

Cooperi test, Conconi test, ÜKE test

Aktiivsusmonitoriga liikumine, püstitatud eesmärkide täitmine

Hindamine:

Kursus on mitteeristava hindamisega (A/MA)

Hinnatakse kehaliste testide sooritamist: Cooperi test, Conconi test, ÜKE test

Aktiivsusmonitori kasutamine ja püstitatud eesmärkide täitmine

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hinne kujuneb vastavalt kursuse jooksul hinnatud elementidest ja harjutustest. Kursus on läbitud, kui kõik hinded on positiivsed. 

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.