Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inimeseõpetus

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Sotsiaalained
Periood:3
Aine:Inimeseõpetus
Nimetus:Inimeseõpetus
Õpetaja:Merit Luik
Klass:12LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 tundi

Eesmärgid:

Omandab pereeluks ja efektiivselt toimivateks inimsuheteks vajalikud hoiakud, teadmised ja oskused, mille aluseks on õpilaste adekvaatne enesetunnetus ja –kontroll; Austab enda ning teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse inimestesse, arvestab nende erivajadusi ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi; On aktiivne ja kompetentne demokraatliku ühiskonna kodanik, kellel on valmisolek kohaneda muutustega töö- ja ühiskonnaelus ning kes vastutab oma elu eest ja tuleb toime enda probleemide lahendamisega; Väärtustab perekonda, mõistab vastastikust rahuldust ja toetust pakkuvate suhete loomise ja hoidmise põhimõtteid ning pereliikmete vastutuse osa perekonna väärtuste hoidmisel ja laste arengu toetamisel; Mõistab erinevate elurollide osa karjääri kujunemises ning pere- ja tööelu tasakaalus hoidmise tähtsust.

Õpitulemused:
  • mõistab ning oskab selgitada kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus;
  • väärtustab perekonda ja oskab analüüsida lähedaste inimsuhete rolli inimese elus ning põhjendab iseenda vastutust ja rolli peresuhetes;
  • analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning on valmis korraldama argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist;
  • mõistab abielu ja perekonna psühholoogilisi, õiguslikke ning majanduslikke aspekte ning oskab leida infot ja abi, et tulla toime probleemidega;
  • selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises;
  • seostab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades usaldust ning positiivseid tundeid;
  • tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna liikmena; on valmis seostama enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise võimalusega tulevikus
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Perekonna mõiste muutumine. Perekonna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast. Tunnis hindeline paaristöö „Perekonnavormid ja –funktsioonid“
Perekonna ajalugu ja tänapäev. Tunnis hindeline rühmatöö ja esitlused „Perekonna ajalugu“
Armumine ja armastus. Partnerivaliku teooriad.
Kiindumussuhe lapsega ja selle seos lähisuhetega täiskasvanueas.
Armastuse olemus ja liigid. Paarisuhte etapid.
Registreeritud abielu ja vabaabielu. Abiellumisega seotud tavad ja kombed. Abielu toetav lähedane sotsiaalne võrgustik.
Sugu, soorollid ja –stereotüübid. Soostereotüüpide mõju lähisuhetele ja inimese heaolule.
Kohtingu- ja lähisuhtevägivald – liigid.
Toimetulek lähisuhte- ja kohtuinguvägivallaga.
Seksuaalsus ja suhtumine sellesse. Seksuaalsuse kujunemine.
Turvalised ja nauditavad seksuaalsuhted. Seksuaalsusest rääkimine ja enesekehtestamine.
Kontratseptsioon. Sugulisel teel levivad haigused.
Pereplaneerimine. Vanemlus ja selle alaliigid. Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Kasvatusstiilid.

Hindamine:

Kursuse hindelisteks õppeülesanneteks on iseseisvad tööd, tunnitööd, kontrolltööd. Hindeliste õppeülesannete juhendid ja hindamiskriteeriumid on välja toodud Stuudiumis.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne on eristav. Hinne tuletatakse kogu kursuse jooksul saadud hinnete aritmeetilise keskmise järgi. Kui hinne jääb kahe hinde vahele, siis saavad määravaks kontrolltööde hinded. Kui ka siis jääb hinne kahe vahele, saab määravaks esimese kontrolltöö hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltööde järelvastamine toimub järelvastamise tunni ajal või hiljemalt arvestusnädalal üldise järelvastamise ajal. Tegemata kontrolltööd tuleb sooritada hiljemalt arvestusnädalal järelvastamise ajal. Teised tegemata hindelised tööd tuleb esitada hiljemalt arvestusnädalale eelneva nädala neljapäevaks, hilinemisega esitatud töid ei arvestata.

Õppematerjalid:

Kursuse läbimist toetavad õpik “Perekonnaõpetus” ning täiendavad materjalid, mis on koondatud Stuudiumi vastavasse Tera kursusesse.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.